Admiral Ushakov Maritime Institute

Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Абітурієнтові
Студентові
Курси для плавскладу

Швидка зміна поколінь техніки вимагає від сучасного фахівця не стільки фактичних знань, скільки вміння і прагнення постійно їх оновлювати відповідно до визначальних напрямків і тенденцій науково-технічного прогресу. Крім того, стрімкий темп сучасного життя вимагає від фахівця безперервної освіти протягом всієї виробничої  діяльності.  У цих умовах професійний успіх випускника ВНЗ можливий тільки за умови постійної самоосвіти, самовиховання і самовдосконалення протягом усього життя. А це, в свою чергу, вимагає серйозної базової підготовки з фундаментальних дисциплін.

Кафедра фундаментальної підготовки, яка була створена у 2016 році, займається формуванням фундаментальної бази знань, необхідної для якісного засвоєння студентами  предметів  професійного циклу  і  досягнення високого рейтингу випускниками Інституту на міжнародному та національному ринках праці. 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

Для студентів факультету підготовки та післядипломної освіти фахівців морської індустрії

Дисципліна

Спеціальність

Вища математика

Судноводіння

Експлуатація суднових енергетичних установок

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Фізика

 

Судноводіння

Експлуатація суднових енергетичних установок

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Теоретична механіка

Експлуатація суднових енергетичних установок

Нарисна геометрія

Судноводіння

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Експлуатація суднових енергетичних установок

Технологія матеріалів

Судноводіння

Матеріалознавство і технологія матеріалів

Експлуатація суднових енергетичних установок

Прикладна механіка (ТММ, ДМ, опір матеріалів)

Експлуатація суднових енергетичних установок

Теоретична та прикладна механіка

Судноводіння

Гідромеханіка та гідропривід

Експлуатація суднових енергетичних установок

Технічна термодинаміка і теплопередача

Експлуатація суднових енергетичних установок

Основи термодинаміки, теплопередачі, гідромеханіки

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Інформаційні технології

Судноводіння

Експлуатація суднових енергетичних установок

Суднові комп'ютери та комп'ютерні мережі

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Судноводіння

Експлуатація суднових енергетичних установок

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Технічна хімія

Судноводіння

Технічна хімія та технологія використання робочих речовин

Експлуатація суднових енергетичних установок

Екологія та охорона навколишнього середовища

Судноводіння

Експлуатація суднових енергетичних установок

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Фізичне виховання

Судноводіння

Експлуатація суднових енергетичних установок

Професорсько-викладацький склад

Сьогодні на кафедрі працює 11 науково-педагогічних працівників, з них: 7 кандидатів наук, 8 доцентів, 3 викладача.

Завідувач кафедри

Борчик Є. Ю., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Науково-дослідна робота 

Науково - дослідна робота на кафедрі проводиться за  наступними напрямками:

 • оцінка можливостей застосування фізичних моделей до задач судноводіння;
 • моделювання деформування пористих, трищінуватих та гранульованих середовищ;
 • інформаційні технології прийняття рішень;
 • гібридні системи в транспорті.

Всього за 2017 рік науково-педагогічні працівники кафедри випустили 26 публікацій, з них 7 статтей у фахових журналах (з них 1 статтю включено в аналітичну систему рейтингу GoogleScholarа 2включено до наукометричної бази IndexCopernicus), 10 тезисів на Міжнародних і 9 тезисів на Всеукраїнських конференціях.

Навчально-методична робота

Навчально-методичну роботу кафедри фундаментальної підготовки спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу з урахуванням останніх досліджень педагогічних і психологічних наук.

Всього за 2017 рік науково-педагогічні працівники кафедри розробили 3 підручника, 6 методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, 2 методичні рекомендації з виконання лабораторних робіт.

Стартегічні напрямки розвитку кафедри фундаментальної підготовки

1. Розвиток освітньої діяльності

 • збереження високого рівня викладання дисциплін, за рахунок висококваліфікованого кадрового потенціалу кафедри;
 • пошук і впровадження в навчальний процес ефективних, інноваційних методів викладання і виховання, інформаційних технологій навчання;
 • видання викладачами кафедри підручників і навчально-методичних посібників згідно затвердженого графіку.

2. Розвиток науково-дослідної діяльності

 • відкриття науково-дослідної  теми педагогічнго напряму;
 • розвиток науково-дослідної роботи студентів;
 • впровадження наукових результатів у навчальний процес;
 • представлення наукових досягнень кафедри на національних та міжнародних наукових конференціях.

3. У галузі підготовки науково-педагогічних кадрів

 • зміцнення кадрового потенціалу (збільшення питомої ваги співробітників вищої кваліфікації);
 • підтримка та створення умов для навчання та стажування науковців кафедри у провідних вітчизняних .

4. Розвиток виховної діяльності

 • виховання патріотизму та поваги до Інституту, факультету, урочисте святкування загальнодержавних, університетських та факультетських і кафедральних свят;
 • підвищення позитивного іміджу кафедри;
 • виховання громадянської відповідальності та суспільної активності особистості;
 • формування високих моральних якостей особистості;
 • сприяння розвитку творчого і наукового потенціалу, інтелектуальному, духовному і фізичному вдосконаленню студентської молоді.