Admiral Ushakov Maritime Institute

Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Абітурієнтові
Студентові
Курси для плавскладу

Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова

Звіт ректора П'ятакова Едуарда Миколайовича за 2019-2020 навчальний рік

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Правові підстави діяльності
1.2. Структура та система управління
1.3. Дотримання законодавства та запобігання корупції
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Організація профорієнтаційної роботи
2.2. Прийом на навчання
2.3. Формування контингенту здобувачів вищої освіти
2.4. Оцінка якості підготовки фахівців
2.5. Організація практичного навчання
2.6. Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти
РОЗДІЛ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
РОЗДІЛ 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
4.1. Кадровий склад Морського інституту
4.2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників
РОЗДІЛ 5. ІННОВАЦІЙНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
РОЗДІЛ 7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОДАТОК

 

РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Правові підстави діяльності

Приватний заклад «Морській інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» (надалі – Морський інститут) є приватним вищим навчальним закладом, створеним в процесі реорганізації шляхом виділу та передання за розподільчим балансом прав, обов'язків та майна, що були закріплені на праві оперативного управління за структурними підрозділами - Херсонською філією Приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» та Миколаївською філією Приватного вищого навчального закладу
«Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» та належали Приватному вищому навчальному закладу
«Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» (реєстраційний № 15561230000006236 від 23 березня 2005р. Виконавчого комітету Одеської міської Ради, ідентифікаційний код 25421352).
Інститут є правонаступником майна, прав та обов'язків, що були закріплені за структурними підрозділами - Херсонською філією Приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» та Миколаївською філією Приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» та передані йому за розподільчим балансом та актом передання в процесі реорганізації шляхом виділу від Приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр».
Створення Приватного закладу «Морський інститут післядипломної освіти імені контр - адмірала Федора Федоровича Ушакова» здійснене на підставі рішення Засновників (учасників) Приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» (протокол зборів Засновників (учасників) №41 від 28 квітня 2015 року та рішення Засновника Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова № 1 від 28 квітня 2015 року.
Місцезнаходження Морського інституту: Україна, м. Херсон, вул.
Дружби,4.
Морський інститут є вищим морським навчально-науковим закладом післядипломної освіти з напрямами вищої та професійно - технічної освіти.
Головною метою Морський інститут є задоволення

індивідуальних потреб осіб у здобутті, вдосконаленні освіти та професійної підготовки, забезпечення потреб держави у висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях морської індустрії з різних напрямів підготовки.
Основними завданнями Морського інституту є:
Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та атестація фахівців морської індустрії згідно з Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978, з доповненнями, і договірними зобов'язаннями, висококваліфікованих працівників наступних освітньо- кваліфікаційних ступенів освіти - кваліфікованого робітника, бакалавра, магістра для роботи в галузях морського транспорту та транспортної інфраструктури, судноводіння, суднобудування відповідно до отриманих робітничих професій та спеціальностей.
• Забезпечення вдосконалення освіти та професійної підготовки фахівців у сфері морської індустрії внаслідок провадження на високому рівні освітньої діяльності шляхом поглиблення та оновлення професійних знань, умінь та навичок, отримання другої освіти на основі здобутого раніше освітньо - кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.
• Забезпечення здобувачів освіти документами, які засвідчують здобуття особами певних освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів освіти, та іншими документами за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України, МОН України, а також за власними документами Інституту у порядку, встановленому Законом та Статутом. Морський інститут здійснює підготовку фахівців з вищою освітою в галузі морського і річкового транспорту та робітничих кадрів для роботи на суднах українських і іноземних судновласників.
Морський інститут діє з 2000 року, а з 2016 року готує фахівців з вищою освітою за освітнім рівнем «бакалавр» з спеціальності 271
«Річковий морський транспорт» за освітніми програмами
«Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» та «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики».
Морський інститут має досвід підготовки бакалаврів за скороченою програмою на базі освітнього рівня «молодший спеціаліст».
Науково-педагогічний і педагогічний склад Морського інституту включає докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів, висококваліфікованих фахівців з багаторічним сажем роботи в морській галузі.
На сьогодні в Морському інституті створені всі умови для виконання його статутних завдань.

1.2. Структура та система управління

В приватному закладі «Морській інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» діє принцип взаємодії структурних підрозділів, кожен з яких є самостійним у питаннях організації освітньої діяльності, вирішенні основних завдань щодо підготовки здобувачів вищої освіти. Ректорат і вчена рада в повній відповідності до статуту закладу забезпечують взаємодію структурних підрозділів і здійснють керівництво ними.
У складі Морського інституті функціонують 3 кафедри (гуманітарної підготовки, фундаментальної підготовки, підготовки морських фахівців), що готують морських фахівців з вищою освітою за трьома освітніми програмами «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» та «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» спеціальності 271 –
«Річковий та морський транспорт»; відділення професійної підготовки; відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців морської індустрії, інші підрозділи.
На відділені професійної підготовки Морського інституту здійснюється навчання за робочими професіями
• 7241 «Електрик судновий»;
• 8340 «Моторист (машиніст);
• 8340 «Матрос»;
• 5122 «Кухар судновий»;
• 5123 «Бармен».
Відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців морської індустрії забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації фахівців морської галузі згідно з Міжнародній конвенцією Правила дипломування моряків і несення вахти 1978 року з поправками; забезпечує освітній процес з підвищення кваліфікації понад з 70 курсів підготовки.
Практичне навчання здобувачів освіти та підвищення кваліфікації слухачів Морського інституту проводиться на спеціалізованих тренажерах: «ERS-4000», «TechSim/LCHS 5000»; «Навігаційно- тренажерний комплекс», та інші спеціалізовані лабораторії.
Спеціалізовані аудиторії, кабінети та лабораторії оснащені комп'ютерами з відповідним програмним забезпеченням, доступом до Інтернет мережі, WI-FI, мультимедійними проекторами.
Бібліотека інституту та електронна бібліотека повністю забезпечує потреби здобувачів вищої освіти в інформаційних та навчально-методичних ресурсах.
Морський інститут має сучасну матеріально-технічну базу:
• навчально-лабораторний корпус;
• тренажерна база на березі р. Дніпро;

• тренажерний центр.
Управління Морським інститутом здійснюється ректором, проректором, завідувачами кафедр та завідувачами відповідних відділів.
Усі питання управління та організації діяльності Морського інституту розглядаються на засіданнях вченої ради приватного закладу «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова», яка визначає основну стратегію та напрями роботи колективу.
Склад вченої ради Морського інституту на 2016-2021 р.р. затверджений рішенням вченої ради протокол №1 від 27.09.2016 року (наказ ректора №112-д від 27.09.2016 р.). Зміни в складі вченої ради здійснювалися згідно «Положення про вчену раду Приватного закладу «Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова». На теперішній час вчена рада складається з 12 осіб (75% - науково-педагогічні працівники з вченим званням/науковим ступеням; 12% - здобувачі вищої освіти).
Згідно з регламентом та планом роботи Морського інституту засідання вченої ради проводилися, переважно, один раз на два місяця, кожного останнього четверга.
У 2019-2020 навчальному році було проведено 6 засідань вченої ради Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова. Розглянуто 44 питання. Схвалено і затверджено 17 положень, що визначають процеси освітньої діяльності та положення про структурні підрозділи Морського інституту. Затверджено зміни до структури, зміни посадових інструкцій та штатного розпису Морського інституту.
На засіданнях розглядалися питання, що є обов'язковими для розгляду на вченій раді відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про вчену раду»: затвердження положень, структури Морського інституту, регламенту та плану роботи Морського інституту; розгляд стану організації навчальної та наукової роботи; звіти завідувачів кафедр; затвердження рішень про надання грифу навчальним і методичним посібникам; затвердження робочих навчальних планів; питання організації контролю з протидії корупції та хабарництву у структурних підрозділах Морського інституту, питання про мову викладання навчальних дисциплін тощо.
Розглядалися поточні робочі питання життєдіяльності Морського інституту: результати екзаменаційних сесій та якості знань здобувачів вищої освіти; організація навчального процесу, профорієнтаційної роботи; планування навантаження науково-педагогічних працівників кафедр та звіт про його виконання, про проведення лекційних занятій науково-педагогічними працівниками Морського інституту, обговорювались та були затверджені зміни до освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти Морського інституту, затвердження гаранта освітньої програми «Експлуатація суднових енергетичних установок». Обговорювалась нова редакція «Статуту» Приватного закладу «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова». Про зміни до освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти Морського інституту та затвердження гаранта освітньої програми «Експлуатація суднових енергетичних установок»; Про зміни до посадових інструкцій педагогічних та науково-педагогічних працівників Морського інституту; Про готовність Морського інституту до акредитації за освітніми програмами «Експлуатація суднових енергетичних установок» та «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики»; Про посилення контролю за протидією корупції та хабарництву у структурних підрозділах Морського інституту та затвердження нової редакції Антикорупційної програми; Про надання рекомендації до друку Програми та збірника наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції Ушаковські читання «Річковий та морський транспорт: стан, проблеми, перспективи», Про організацію дистанційної роботи науково-педагогічних працівників і навчального відділу зі здобувачами вищої освіти, тощо.
На засіданні вченої ради розглядалися питання пов'язані з проведенням підсумкової атестації здобувачів вищої освіти, звіт голів Екзаменаційних комісій. Обговорені та затверджені матеріали самоаналізу з акредитації освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»; матеріали з ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт галузі знань 27 Транспорт у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за освітньо-професійною програмою щодо підвищення кваліфікації плавскладу.
Усі рішення вченої ради введено в дію наказами ректора Морського інституту.
Для підвищення якості підготовки морських фахівців в Морському інституті з 2016 року впроваджена Система менеджменту якості освіти (СМЯ) ISO 9001:2015.
Система менеджменту якості освіти в Морському інституті забезпечує:
• запровадження в освітній процес системи стандартів якості відповідно до вимог правила 1/8 Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків та несення вахти 1978 року;
• системний контроль діяльності навчальних закладів, пов'язаних з підготовкою, оцінюванням компетенції та дипломування (сертифікацією), через запроваджену систему стандартів якості відповідно до вимог розділів А-І/8 та В-І/8 Кодексу з підготовки дипломування моряків та несення вахти.
З метою вдосконалення освітнього процесу та на виконання вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,а також запровадження системи стандартів якості, відповідно до вимог правила І/8 Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування моряків та несення вахти (з поправками), в Морському інституті постійно проводиться відповідна політика у сфері забезпечення якості.
Відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів та з метою забезпечення якісних освітніх послуг в Морському інституті розроблена, впроваджена, постійно підтримується та вдосконалюється Система менеджменту якості згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001
«Система менеджменту якості. Вимоги». Чинна Система менеджменту якості є сукупністю взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів загальної структури, документованих процедур, процесів та ресурсів, необхідних для розробки здійснення керівництва і керування інститутом та з метою реалізації політики і цілей у сфері якості.
Морський інститут демонструє свої зобов'язання щодо впровадження Системи менеджменту якості шляхом:
• моніторингу потреб та очікувань своїх замовників;
• дотримання законодавчих та нормативно-правових вимог у процесах Системи менеджменту якості;
• встановлення в усіх структурних підрозділах цілей у досягненні якості послуг, що надаються Морським інститутом;
• формулювання, інформування та роз'яснення співробітникам Морського інституту політики у сфері якості;
• забезпечення узгодження цілей з політикою у сфері якості та вимогами замовників;
• періодичного аналізу Системи менеджменту якості з метою оцінювання її результативності та дієвості щодо дотримання політики та виконання цілей у сфері якості;
• своєчасного забезпечення відповідними ресурсами, необхідними для досягнення окресленої мети.
Щорічний контроль та аналіз Системи менеджменту якості здійснюється за результатами:
• внутрішніх і зовнішніх аудитів Системи менеджменту якості;
• аналізу заліково - екзаменаційних сесій, ректорських контрольних робіт, атестації здобувачів вищої освіти;
• виконання затверджених планів робіт;
• показників досягнення цілей та реалізації політики у сфері якості.
Бюро Верітас Сертифікейшн Україна провели 1-й наглядовый аудит системи управління якістю на відповідність стандарту ISO
9001:2015 у листопаді 2020 року.
Висновок аудиту:
• Документація системи управління демонструє відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 і забезпечує достатню основу для впровадження та підтримки системи управління;
• Компанія демонструє результативне впровадження та підтримку / поліпшення власної системи управління;
• Компанія демонструє встановлення та відстеження ключових цілей та завдань щодо результативності системи управління, а також моніторить прогрес на шляху виконання зазначених цілей та завдань;
• Програма внутрішніх аудитів та аналіз з боку керівництва повністю виконані та демонструють результативність як засіб для підтримання та поліпшення системи управління;
• Цілі аудиту були досягнуті;
• Протягом процесу аудиту система управління демонструвала відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015.
Група з аудиту пришла до висновку, що Компанія( Інститут) встановила і підтримує систему управління відповідно до вимог стандарту(ів) та продемонструвала здатність системи до досягнення вимог до продукції та / або послуг, що належать до сфери сертифікації, політики і цілей Компанії.
Виходячи з вищенаведеного, на основі результатів цього аудиту і продемонстрованого стану розвитку та зрілості системи, група з аудиту вважає, що сертифікація цієї системи управління може бути продовжена
У лютому 2020року Морський інститут проходив Акредитацію НАЗЯВО зі спеціальності «Судноводіння» У червні отримали умовну акредитацію спеціальності .. У відповідності до «Стратегічного плану розвитку Інституту на 2017-2027 роки» адміністрація Морського інституту уклала договір з Акредитаційною організацією Европейського союзу для акредитування трьох освітніх програм.

1.3. Дотримання законодавства та запобігання корупції

У Морському інституті за звітний період здійснено комплекс організаційно-правових заходів з питань дотримання антикорупційного законодавства, визначених антикорупційною програмою, схваленою вченою радою 27.12.2017 р. протокол №1.
В Морському інституті розроблена та діє антикорупційна програма. Розроблено Положення про уповноважену особу щодо забезпечення протидії корупції та запобігання хабарництва (протокол засідання вченої ради Морського інституту №3 від 14 грудня 2018 р.).
Робота з протидії корупції та запобігання хабарництву у Морському інституті ведеться серед науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти системно та згідно антикорупційної програми.
На виконання листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.05.2018 р. № 20-18/23108/18 про введення окремої посади уповноваженого, до компетенції якого належить виключно здійснення реалізації антикорупційної програми, та призначення особи на цю посаду відповідно до законодавства про працю призначено особу відповідальну за забезпечення протидії корупції. У своїй роботі уповноважена особа керується Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII, Типовим положенням «Про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. №706, рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції, зокрема методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженим рішенням № 839 від 29.09.2017 р., іншими нормативно-правовими актами.
Робота щодо запобігання корупції переважно спрямована на проведення упереджувальних заходів шляхом проведення роз'яснювальної роботи серед трудового колективу педагогічних, науково-педагогічних працівників, співробітників та в середовищі здобувачів освіти, реагування на кожну інформацію, що стосується можливого порушення вимог антикорупційного законодавства.
Питання щодо дотримання антикорупційного законодавства включені до плану роботи Морського інституту, і перебувають на постійному контролі у ректора.

РОЗДІЛ 2.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Організація профорієнтаційної роботи

Система профорієнтаційної роботи в Морському інституті з освітніми навчальними закладами та учнів закладів середньої освіти в частині профорієнтації на морські професії є складовою частиною організації освітнього процесу. Вона здійснюється згідно плану затвердженого ректором інституту
Складові профорієнтаційної роботи у Приватного закладу
«Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» наступні:
1. Організаційне удосконалення профорієнтаційної роботи інституту
• Закріплення загальноосвітніх закладів міста Херсона, ЗВО-І-ІІ рівнів акредитації, районів Херсонської області за кафедрами інституту.
• Налагодження зв'язків, встановлення особистих контактів із керівниками та фахівцями навчальних закладів, органів управління освітою, визначення оптимальних форм та термінів партнерської взаємодії, складання планів-графіків.
• Проведення анкетування здобувачів вищої освіти 1 курсу
«Мотивація вибору закладу вищої освіти» з метою визначення найбільш ефективних комунікативних каналів та вагомих факторів вибору закладу вищої освіти.
• Презентації Морського інституту у загальноосвітніх закладах на батьківських зборах.
• Участь у заходах з профорієнтації Херсонської міської служби зайнятості.
2. Робота у загальноосвітніх навчальних закладах, технікумах, училищах, коледжах була стримана карантинними обмеженнями, які пов'язані з пандемією COVID-19. Тому заплановані бесіди з учнями старших класів, зустрічі з їхніми батьками на батьківських зборах не відбувались.
• Розвиток співпраці із закладами середньої освіти шляхом залучення учнів до проведення екскурсій до аудиторій з тренажерами, виїзних занять для старшокласників на базі Морського інституту теж не дозволив карантин.
• Проведення профорієнтаційних бесід зі здобувачами вищої освіти випускних курсів, презентації навчального закладу: спеціальності та спеціалізацій підготовки бакалаврів проводилась он-лайн дистанційно.
3. Робота із засобами масової інформації.
• Широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та засобів зв'язку для розповсюдження професійної інформації.
• Розширення тематичного наповнення сайту інституту в частині висвітлення переваг Морського інституту, перспектив та можливостей кар'єри випускників, взаємодії із роботодавцями; систематичне оновлення інформації на сайті інституту.
• Розміщення інформації про діяльність Морського інституту у друкованих та електронних ЗМІ, соціальних мережах.

2.2. Прийом на навчання

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України 04 травня 2020 року №591 «Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році» були змінені терміни роботи з документами приймальної комісії, строки прийому документів вступників, проведення вступних іспитів та зарахування до Морського інституту у 2020 році. Було затверджено зміни до Правил прийому Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії Морського інституту, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами електронного зв'язку, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Морського інституту, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені Правилами прийому Морського інституту.
Прийом на навчання в Морський інститут здійснювався відповідно до Умов прийому, затверджених Міністерством освіти і науки України та в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, відповідно до яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснювався в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Для організації прийому і формування контингенту здобувачів вищої освіти Морського інституту наказом ректора щорічно затверджується склад приймальної комісії.
У своїй діяльності приймальна комісія керувалася наказом Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2020р. № 501/34784 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 році» та «Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу», Правилами прийому до Приватного закладу «Морського інституту післядипломної освіти імені контр- адмірала Федора Федоровича Ушакова», затвердженими вченою радою від 24.10.2018 р. протокол № 2 (зміни внесені протоколом вченої ради від 31.01.2019 №4).
Наказами ректора створено фахові атестаційні і предметні екзаменаційні комісії, призначено апеляційні комісії, та персональний склад технічного секретаріату приймальної комісії.
Приймальною комісією була виконана наступна робота, а саме, розроблено і затверджено:
• Розроблені і затверджені «Правила прийому до Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова для підготовки фахівців освітнього- кваліфікаційного рівня бакалавр».)Протокол засідання вченої ради №5 від 14 травня 2020р.
• Створино відбіркові, предметні екзаменаційні, фахові та апеляційні комісії.
• Організовано прийом заяв від абітурієнтів за напрямами освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр на денну і заочну форми навчання та на перепідготовку і другу вищу освіту.
• Проводити консультування абітурієнтів з питань вступу на навчання та вибору освітньої програми.
• Організувати та провести електронну реєстрацію вступників.
• Розробити і затвердити програми творчих конкурсів та вступних екзаменів.
• Розробити і затвердити критерії оцінювання знань та загальних вимог до організації і проведення вступних випробувань для зарахування на навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» за скороченою програмою підготовки (на базі освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).
• Забезпечити відповідні умови для роботи відбіркових, предметних екзаменаційних комісій по проведенню співбесід та фахових атестаційних комісій, апеляційної комісії.
• Підводити підсумки вступних випробувань і конкурсів, заслуховувати їх на засіданнях приймальної комісії.
• Організувати заслуховування звіту відповідального секретаря приймальної комісії про результати проведення вступної кампанії на засіданні вченої ради інституту.
Своєчасно відправити звіти, статистичні дані до МОН України та управління освіти і науки ОДА. Подавати інформаційні звіти до ЄДЕБО. Приймальна комісія Морського інституту розпочала свою роботу з 1 cерпня 2020 року, працювала в чотири етапи і закінчила роботу 27 листопада 2020року.
Протягом вступної компанії було подано 12 заяв на заочну форму навчання і жодної заяви на денну форму навчання. За весь період вступної компанії успішно склали іспити, фахові випробування, виконали умови до зарахування 4 особи, із них
- Судноводіння (скорочений термін) – 1 особа
- Судноводіння (нормативний термін) –1 особа
- Експлуатація суднових енергетичних установок (нормативний термін) – 1 особа
- Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики (нормативний термін) – 1 особа.
Скарг щодо роботи приймальної комісії не надходило.

2.3 Формування контингенту

Формування контингенту Морського інституту відбувається відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу (нова редакція)», затвердженого рішенням вченої ради від 12.12.2019 р. протокол № 3.
Станом на 01.10.2020 року в Морському інституті вищу освіту здобувало 186 осіб, в тому числі 14 на денній формі та 170 на заочній формі навчання.

2.4. Оцінка якості підготовки фахівців

На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», відповідно до вимог стандарту ІSО 9001 щодо створення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності, в Морському інституті були розроблені та затверджені «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти» (протокол вченої ради № 2 від 24.10.2018) та «Положення про систему внутришнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти» (протокол вченої ради № 2 від 24.10.2018 № 2).
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в Морському інституті базується на впровадженні Системи менеджменту якості освіти (СМЯ) та положеннях Морського інституту:

Назва положення

Дата затвердження

Протокол вченої ради

Положення про Вчену раду

27.09.2016

1

Положення про Конференцію трудового колективу

27.09.2016

1

Типове положення про кафедру

27.09.2016

1

Положення про паспорт кафедри

24.11.2016

2

Положення про факультет

24.11.2016

2

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

24.11.2016

2

Положення про відділ методичної роботи і практик

15.12.2016

3

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни

15.12.2016

3

Положення про організацію самостійної роботи студентів

15.12.2016

3

Положення про планування та облік роботинауково-педагогічних працівників

15.12.2016

3

Положення про організацію наукової, науково- технічної та інноваційної діяльності

26.01.2017

4

Положення про підвищення кваліфікації тастажування науково-педагогічних працівників

26.01.2017

4

Положення про організацію та проведення практики студентів

26.01.2017

4

Положення про навчальний відділ

26.01.2017

4

Положення про ректорат

30.03.2017

5

Положення про ректорський контроль знаньздобувачів вищої освіти

08.09.2017

1

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

08.09.2017

1

Положення про організацію освітнього процесу (іззмінами та доповненнями)

14.12.2017

3

Положення про критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти (із змінами)

14.12.2017

3

Положення про післядипломну освіту

14.12.2017

3

Положення про студентське самоврядування

14.12.2017

3

Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів освіти у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

14.12.2017

3

Положення про уповноважену особу щодо забезпечення протидії корупції та запобігання хабарництву

14.12.2017

3

Положення про академічну доброчесність

29.03.2018

5

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

29.03.2018

5

Положення про планування, проведення та оцінювання відкритих занять викладачів

29.03.2018

5

Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін в умовах ECTS

29.06.2018

7

Положення про куратора академічної групиздобувачів вищої освіти

04.09.2018

1

Положення про систему внутришньогозабезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти

24.10.2018

2

Положення про внутришню агенцію із забезпечення якості вищої освіти

24.10.2018

2

Положення про визначення рейтингу науково- педагогічних працівників

24.10.2018

2

Положення про порядок створення та організації роботи екзаменнаційних комісій

24.10.2018

2

Положення про відділ перепідготовки тапідвищення кваліфікації фахівців морської індустрії

21.02.2019

5

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

03.10.2019

2

Положення про організацію освітнього процесу (іззмінами та доповненнями)

12.12.19

3

Для оцінки основних показників освітньої діяльності з підготовки здобувачів освіти Морського інституту проводиться аналіз показників успішності здобувачів за результатами заліково-екзаменаційних сесій.

Показники успішності здобувачів вищої освіти свідчать про те, що вони добре опановують необхідні компетенції, а отримані показники успішності відповідають акредитаційним вимогам.
Результати заліково - екзаменаційних сесій обговорюються на засіданнях вченої ради Морського інституту, розглядаються на засіданнях кафедр.
Як показують результати сесій, абсолютна успішність та якість знань знаходяться в межах ліцензованих вимог. Аналіз абсолютної успішності та якість знань в Морському інституті за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії на денній формі навчання 2019- 2020 навчального року показав достойні результати. На теперішній час на денній формі навчання навчається 26 здобувачів вищої освіти. Навчальним відділом була проведена робота з оцінки успішності та якості знань здобувачів вищої освіти денної форми навчання.
Група 111-СТ налічує 15 здобувачів вищої освіти, із них 3 здобувача освіти перебувають на стажуванні, ще 3 – працюють за індивідуальним графіком заліково-екзаменаційної сесії. З 9-ти студентів 5 мають 100% успішність. 4 здобувачі мають академічну заборгованість.
Група 121-СТ налічувала 6 здобувачів освіти, 1 – відраховано за власним бажанням, 1 – на плавальній практиці, 1 – працює за індивідуальним графіком.
Група 131 складається з 2 здобувачів вищої освіти, які успішно закінчили навчальний рік: 100% успішність при 90% якості знань.
Група 231 налічує 3-х здобувачів вищої освіти, успішність складає 100%, якість – 94%.
З метою визначення рівня підготовки здобувачів вищої освіти, за наказом ректора щорічно в Морському інституті проводяться контрольні вимірювання знань здобувачів з дисциплін циклу професійної підготовки.
Для проведення контрольних вимірювань знань з дисциплін кафедр, за якими вони закріплені, з урахуванням робочих програм навчальних дисциплін та програмних результатів навчання, які повинен продемонструвати здобувач після завершення опанування дисципліни, розроблені пакети комплексних контрольних робіт, критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи та перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи. Виконання ККР оцінювалось за 100 бальною шкалою.

2.5. Організація практичного навчання.

Практичне навчання здобувачів вищої освіти Морського інституту є
невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якісна практична підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. В період практики у здобувачів вищої освіти формуються основи професійної діяльності, практичні уміння і навички, професійні якості особистості фахівця.
Під час практичного навчання основними завданнями для здобувачів вищої освіти є розвиток:
- самостійності;
- уміння приймати рішення;
- спроможності працювати у колективі.
Практичне навчання здійснюється на основі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (Наказ Міністерства освіти України від
08.04.93 № 93).
Метою практики є оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої професії; формування, на базі одержаних знань професійних умінь і навичок для роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.
Практика здобувачів вищої освіти передбачає послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу теоретичних знань для оволодіння певним рівнем умінь та навичок.
Здобувачі вищої освіти Морського інституту зі спеціальності проходять наскрізну практику: навчальну, виробничу (технологічну), переддипломну.
Після проходження виробничої (плавальної) практики здобувачі освіти значною мірою змінюють ставлення до рівня своєї професійної підготовленості: посилюється критичне ставлення до своїх знань, умінь і навичок, професійної майстерності; змінюється ставлення до обраної професії; підвищується вимогливість до особистої компетенції. Спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» у Морському інституті забезпечена наскрізною програмою практики, в якій чітко
визначені критерії оцінювання різних видів практичної підготовки.
Базами для проходження практики для здобувачі вищої освіти. Морського інституту є: Херсонський морський торговельний порт, Херсонський державний завод «Палада», компанія В.Шипс. З усіма підприємствами-базами практики оформлені довгострокові договори.
Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти складають письмовий звіт про виконання програми та індивідуального завдання і представляють його на захист перед комісією. Підсумки виробничої (плавальної) практики розглядаються та обговорюються на засіданнях випускової кафедри.

2.6 Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти

Відповідно статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556 атестація здобувачів вищої освіти в Морському інституті проходила у 2019-2020 навчальному році із спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» за освітніми програмами «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» на бакалаврському рівні, яка завершилась видачею документів про присудження відповідного ступеня вищої освіти та присвоєння здобутої кваліфікації.
Підсумкова атестація здійснювалась екзаменаційною комісією відповідно до «Положення про порядок створення та організації роботи екзаменаційних комісій», схваленого вченою радою Морського інституту (від 24.10.2018 р., протокол № 2).
Формою підсумкової атестації був комплексний екзамен.
До підсумкової атестації допускалися здобувачі вищої освіти, які повністю виконали теоретичний та практичний курс за освітньо- професійною програмою. Оцінювання освітньо-професійної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, набутих компетентностей проходило за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ЄКТС відповідно до «Методичних вказівок щодо підготовки і проведення комплексного державного екзамену», які затверджені на засіданні вченої ради (протокол №4 від 31.01.2019).
Контроль за формуванням та організацією роботи екзаменаційних комісій здійснював ректор Морського інституту.
Підсумкова атестація випускників здійснювалась відкрито і гласно.
До головування в екзаменаційних комісіях у 2019-2020 навчальному році залучались провідні фахівці морегосподарської галузі капітан далекого плавання, старший механік та електромеханік І розряду, а саме:
• освітня програма «Судноводіння» ‒ капітан далекого плавання Гудко Володимир Петрович;
• освітня програма «Експлуатація суднових енергетичних установок» ‒ старший механік Олійник Василь Олександрович;
• освітня програма «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» ‒ електромеханік І розряду Юрічковський Валерій Юрійович.
Для виконання обов'язків членів екзаменаційних комісій було залучено 8 науково-педагогічних працівників Морського інституту, серед яких 5 кандидатів наук.
В роботі екзаменаційних комісій брали участь ректор Морського інституту, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач випускової кафедри.
Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти відбулася згідно статті 6 Закону України «Про вищу освіту»; «Положення про порядок створення та організації роботи екзаменаційних комісій», затвердженого ректором Морського інституту 24 жовтня 2018 року; рішенням вченої ради Морського інституту від 12.12.2019 протокол №3/19-20 у Морському інституті післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова були затверджені голови та склад Екзаменаційних комісій на 2020 рік (наказ № 159/1-Д від 27.12.2019).
У лютому та червні 2020 року відбулася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти за освітніми програмами «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок», спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт».
Голови Екзаменаційних комісій надали звіти про роботу комісій, у яких відмітили:
- підсумкова атестація здобувачів вищої освіти Морського інституту зі спеціальності 271 «Річковий і морський транспорт» за освітньою програмою «Судноводіння» відбувалася 12-13 лютого для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за нормативним терміном навчання. Результати наступні: оцінку «відмінно» отримали 8 здобувачів, «добре» - 6 здобувачів, «задовільно» - 3 здобувача.
Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за скороченим терміном навчання підсумкова атестація відбувалася 11 червня. Результати наступні: оцінку «відмінно» отримали 3 здобувача, «добре» - 4 здобувача, «задовільно» - 1 здобувач.
Для 3-х здобувачів вищої освіти денної форми навчання підсумкова атестація проходила 24 червня; результати наступні: «відмінно» отримав 1 здобувач, двоє інших отримали «добре».
Екзаменаційною комісією у складі голови Гудко В.П. та членів комісії П'ятакова Е.М., Сокола І.В., Корнелюк О.М. було відмічено ґрунтовну підготовку здобувачів вищої освіти.
- підсумкова атестація здобувачів вищої освіти Морського інституту зі спеціальності 271 «Річковий і морський транспорт» за освітньою програмою «Експлуатація суднових енергетичних установок» відбувалася 14 лютого для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за нормативним терміном навчання. Результати наступні: оцінку «відмінно» отримали 2 здобувача, «добре» - 3 здобувачів, «задовільно» - 5 здобувачів.
Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за скороченим терміном навчання підсумкова атестація відбувалася 10 червня. Результати наступні: оцінку «відмінно» отримав 1 здобувач, «добре» - 1 здобувач, «задовільно» - 2 здобувачів.
Екзаменаційною комісією у складі голови Олійника В.О. та членів комісії Пащенко Ю.В., Кривенко С.В., Штанченко О.В. відмічено, що результати могли б бути кращими, якби заняття та заліково-екзаменаційні сесії проводилися у звичайному режимі а не дистанційно.
- підсумкова атестація здобувачів вищої освіти Морського інституту зі спеціальності 271 «Річковий і морський транспорт» за освітньою програмою «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» відбулася 14 лютого для 2-х осіб. Екзаменаційною комісією у складі голови Юричковського В.Ю. та членів комісії Короленко О.В., Решетняка Ю.С. Незадовільних оцінок знань здобувачів немає, відмінних оцінок – 1, оцінку «добре» отримав 1 здобувач.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої корона вірусом та етапів послаблення протиепідемічних заходів» атестація здобувачів вищої освіти була подовжена.
За звітами голів екзаменаційних комісій на засіданні вченої ради (протокол № 6 від 02.07.2020 р.), випускники Морського інституту в цілому продемонстрували високий рівень теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для успішного виконання професійних обов'язків.
Якість результатів підсумкової атестації здобувачів вищої освіти в Приватному закладі «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» у 2019-2020 навчальному році становить 84,4%, успішність 100%.

РОЗДІЛ 3.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу визначає зміст навчання здобувачів вищої освіти. До складу навчально- методичного забезпечення входять освітньо-професійна програма підготовки, структурно-логічна схема, навчальні програми дисциплін, інші нормативні акти органів державного управління освітою та вищого навчального закладу; його відображено у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах і дидактичних засобах.
Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу під час підготовки бакалаврів, є навчальний план.
Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.
Навчальний процес регламентується графіком навчального процесу, який складається на підставі робочого навчального плану, розкладом занять, графіком проведення лабораторних, практичних та контрольних робіт. Графік навчального процесу інституту затверджується ректором Морського інституту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №956 від 14.10.2020року « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020» щодо продовження адаптивного карантину до 31 грудня 2020року наказом ректора Морського інституту було видано наказ від 26 .10 2020 р про внесення змін до Графіка проведення заліково-екзаменаційних сесій груп заочної форми навчання У зв'язку
Навчально-методичне та інформаційного забезпечення дисциплін навчальних планів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» повністю підготовлено та відповідає нормативним вимогам.
До навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін входить:
• навчальна програма;
• робоча навчальна програма;
• плани та конспекти лекцій;
• завдання та методичні вказівки для практичних, семінарських та розрахунково-графічних занять;
• інструкції для проведення лабораторних робіт;
• завдання та методичні рекомендації для проведення самостійної роботи здобувачів освіти;
• завдання для контрольних робіт;
• навчальні та контролюючі тести;
• екзаменаційні та залікові питання;
• прикладні програми для комп'ютерів;
• методичні вказівки та тематика для виконання курсових проектів. Методична документація щорічно розглядається і ухвалюється
на засіданнях кафедр та затверджується завідувачем відповідної кафедри. Науково-педагогічні працівники постійно працюють над удосконаленням методичного забезпечення навчальних занять. З метою впровадження комп'ютерної техніки в освітній процес використовуються прикладні програми.
Самостійна робота здобувачів освіти проводиться після навчальних занять та планується на навчальний рік з усіх дисциплін згідно діючих інструкцій та наказів.
Поряд з традиційними методами навчання у формі лекцій, семінарських та практичних занять в освітній процес широко впроваджуються активні форми навчання, які спрямовані на активізацію самосійної роботи здобувачів освіти, та на перехід від інформаційної методики та простої репродукції знань до їх глибокого осмислення та творчого використання. В цьому плані запроваджуються сучасні методи та інноваційні технології навчання:
• опорні конспекти лекцій, як навчальний посібник для співробітництва викладача і здобувача освіти;
• семінари-дискусії, як форма участі всієї аудиторії здобувачів освіти в обговоренні поставлених проблем;
• ділові ігри, що дають змогу відпрацювати альтернативні рішення у формі гри;
• навчальні та контролюючі тести для якісної оцінки рівня знань;
• ситуаційні завдання, що дають змогу комплексно застосовувати знання здобувачів освіти, виробляють вміння діяти в умовах, наближених до конкретних ситуацій.
Використання методів активного навчання орієнтує як здобувачів освіти, так і науково-педагогічних та педагогічних працівників на всебічну інтенсифікацію навчального процесу.
Велику увагу науково-педагогічні працівники приділяють створенню візуального супроводження лекцій (схеми, таблиці, плакати, діаграми тощо).

РОЗДІЛ 4.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Кадровий склад Морського інституту

Кадровий склад Приватного закладу «Морській інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» налічує: усього – 49 науково-педагогічних працівника з них: 3 особи (6,8 %) – мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора; 20 осіб (40,81 %) - мають науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента; 52,27 % – науково-педагогічних працівників, які мають вчений ступінь.
Група забезпечення спеціальності 271 Річковий та морський транспорт складається з 10 науково-педагогічних працівників, що викладають 17 лекційних курсів згідно плану підготовки бакалаврів. Дисципліни професійної та практичної підготовки викладаються 10 науково-педагогічними працівниками, з них доктор фізико-математичних наук, професор Одінцов В.В., доктор технічних наук Ісаєв Є.О., доктор технічних наук, професор Ходаков В.; кандидати технічних наук (професори П'ятаков Е.М., , Топалов В.П.,.Калуєв А.Г.); 3 доценти кафедри ПМФ, які є капітанами далекого плавання (П'ятаков В.Е., Плющ О.В., Харлов В.В.), 1 викладач кафедри ПМФ, який є електромеханіком І розряду (Штанченко О.В.) (Додаток)
Таким чином, у складі групи забезпечення частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання складає 75%, що на 25% перевищує нормативний показник (50% відповідно п. 29 Ліцензійних умов). Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора складає 16,6 %, (10 % для бакалавра відповідно п. 29 Ліцензійних умов). На одного члена групи припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності.
Керівник групи забезпечення – ректор ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти ім. контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова», віце-президент по питанням морського, річкового транспорту і морської освіти Міжнародної торгової палати, професор, академік, кандидат технічних наук, П'ятаков Едуард Миколайович, має науково-педагогічний стаж за спеціальністю 14 років; автор 49 наукових і навчально-методичних робіт по вивченню проблеми і удосконаленню навчання спеціалістів морської галузі, 13 підручників затверджених Міністерством освіти і науки України, рекомендованих для вивчення в морських академіях. Автор проектів: навчально-науковий навігаційно-тренажерний комплекс «Віртуальне судно»; Міжнародна морська (водного транспорту) академія Міжнародної торгової палати з альтернативного дипломування плавскладу, що відповідає міжнародним конвенціям ПДНВ-78, з поправками; «Проект- сприяння» реалізації створення транзитного водного шляху Даугава- Дніпро, Рига-Херсон.
Кафедра підготовки морських фахівців є випускаючою для наступних освітньо-професійних програм підготовки фахівців бакалаврського рівня галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 271 Річковий та морський транспорт (ліцензований обсяг 150 осіб):
1. Судноводіння;
2. Експлуатація суднових енергетичних установок;
3. Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.
Завідувач кафедри підготовки морських фахівців професор, доктор технічних наук Ісаєв Є.О., працює в Морському інституті з 2019 року має великий науково-педагогічний стаж .
Професорсько-викладацький склад має відповідну профілю кафедри, базову освіту, необхідний стаж роботи за фахом та наукові роботи. Науково-педагогічні працівники кафедри – знаючі, ерудовані педагоги. Якісний склад кафедри забезпечує успішне викладання дисциплін навчальних планів бакалаврів на достатньому науково-методичному рівні. Викладачі кафедри ПМФ, відповідно до наявного на кафедрі плану підвищення кваліфікації, проходять стажування, як правило, у підрозділах провідних підприємств та навчальних закладах. Результати проходження стажувань та інших форм підвищення кваліфікації використовуються викладачами кафедри в навчальній, науковій, методичній та практичній діяльності.
Загальна кількість викладачів кафедри дорівнює 23, з них 13 - з вченими ступенями і званнями:
Атестація педагогічних працівників кафедри ПМФ проходить у формах звітів про виконання індивідуального плану, розгляду результатів підрахунку рейтингу за підсумками навчального року. Детальний розгляд цього питання з докладним аналізом професійного рівня та здобутків викладача здійснюється під час його переобрання на посаду, яку він обіймає.
Професорсько-викладацький склад кафедри має численні нагороди: професор, керівник групи забезпечення П'ятаков Е.М. з 2012 року обраний дійсним членом-кореспондентом Міжнародної кадрової академії. У 2017 році П'ятаков Е.М. нагороджений медаллю ICCUKRAINE «Лідер національного бізнесу» за персональний внесок у розвиток національного підприємництва, зміцнення міжнародного іміджу України на зовнішніх ринках, надійну економічну та фінансову репутацію та конкурентні здобутки у веденні зовнішньоекономічної діяльності, у 2016 році нагороджений Орденом Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати за особистий внесок у розвиток міжнародного бізнесу і національного підприємництва, у 2014 році нагороджений грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом. Професору Скороходову В.А. у 2006 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Доцент Короленко О.В. у 2015 році нагороджений стипендією Президента України.
Науково-педагогічні працівники Морського інституту здійснюють співробітництво і обмін науково-технічною інформацією з колегами з Польщі (Варшавська школа управління вищої та післядипломної освіти).

4.2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників.

Згідно з «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників» (схвалено на засіданні вченої ради 26.01.2017 року протокол №4), науково-педагогічні і педагогічні працівники Морського інституту підвищують кваліфікацію один раз на п'ять років.
На сьогоднішній день усі науково-педагогічні працівники пройшли підвищення кваліфікації (стажування). У 2020 році план підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників виконано, в тому числі:
на кафедрі гуманітарної підготовки підвищили кваліфікацію Веніг Н.М.
ХНТУ Стажування на кафедрі філософії, політології та українознавства , строком на 6 місяців з 01.12.18 по 01.06.19 р. Мельніченко А.В. пройшла стажування в ХДУ на кафедрі перекладознавства та прикладної лінгвістики (18.11.19 -18.12.19);
- на кафедрі підготовки морських фахівців доц. П'ятаков В.Е. навчається у аспірантурі Національного університету «Одеська морська академія» зі спеціальності 05.22.13 Навігація і управління рухом – термін навчання 02.10.2017-01.10.2021рр.
- Педагогічні працівники відділення професійної підготовки Морського інституту постійно підвищують кваліфікацію у Білоцерківському інституту неперервної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
- Морський інститут має діючі угоди про співробітництво і організацію підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних (педагогічних) працівників з Варшавською школою управління вищої та післядипломної освіти (Польща), Херсонським національним технічним університетом, Херсонським державним університетом, Білоцерківським інститутом неперервної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

РОЗДІЛ 5.
ІННОВАЦІЙНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Інноваційна, науково-дослідна робота та міжнародна співпраця Морського інституту здійснюється згідно плану затвердженого наказом ректора від 03.09.2020 р.№ 113-д та включає наступні складові:
1. Організаційні заходи.
- Розробка інститутських нормативних документів, положень, посадових обов'язків та ін.
- Контроль за виконанням Законів України, Постанов Кабінету міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, нормативних документів, наказів ректора, розпоряджень проректорів з питань наукової діяльності.
- Забезпечення участі інституту у міжнародних, загальноукраїнських та місцевих виставках, ярмарках закладів вищої освіти.
- Координація наукової діяльності інституту, кафедр, відділів.
- Організація наукової роботи науково-педагогічних працівників зі здобувачами вищої освіти на кафедрах.
- Забезпечення участі здобувачів вищої освіти у студентських конференціях та семінарах.
- Розробка та контроль за виконанням плану наукової роботи інституту.
- Проведення наукових семінарів та круглих столів на кафедрах інституту.
- Підготовка та проведення на кафедрах семінарів та круглих столів до Дня науки в України.
2. Міжнародні зв'язки.
- Організація спільної з іноземними закладами вищої освіти роботи у галузі освіти, науки та культури.
- Організація та координація роботи з міжнародного співробітництва інституту.
- Організація та проведення заходів, присвячених відзначенню «Дня Європи» в Морському інституті
У 2019-2020 навчальному році в рамках договору про міжнародне співробітництво між Морським інститутом та Варшавською школою управління професори П'ятаков Е.М., Скороходов В.А. та Маркова Є.Ю. взяли участь у роботі міжнародної наукової конференції
«MODERN ASPECTS OF MANAGEMENT». Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти інституту у 2020 році взяли участь та виступили з доповідями на міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах. На базі кафедр Морського інституту проведено 8 науково-методичних семінарів.

РОЗДІЛ 6.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

В Морському інституті розроблена і діє Концепція організаційно- виховної роботи, яка розглядається як цілісна система творчої діяльності науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, окреслює базові принципи, основні завдання та напрямки виховання. Головна мета виховної роботи полягає у забезпеченні умов для всебічного розвитку творчої гармонійної особистості здобувача, сприянні розвитку його здібностей та обдарувань, а також у збагаченні інтелектуального потенціалу і духовності, сформованості патріотичного духу.
Особливу увагу науково-педагогічні працівники Морського інституту приділяють патріотичному вихованню, яке пронизує весь навчально-виховний процес, органічно поєднує національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання.
Виховна робота в Морському інституті здійснюється системно за основними напрямками:
1. Національно-патріотичне виховання:
Базовий принцип національного виховання полягає у формуванні системи поглядів, переконань, звичаїв, традицій культурно-історичної спадщини нації. Завданнями національного виховання є формування національних цінностей, світоглядних позицій, ідеалів українського народу засобами етнографічних свят і вечорів; виховання поваги до українських традицій, звичаїв, культури, державної мови.
2. Морально-етичне та естетичне виховання:
Базовий принцип морально-етичного виховання спрямований на формування моральної зрілості особистості, її потреб, мотивів і способів діяльності; відновлення духовності, патріотичної свідомості через повернення до моральних норм. Основними завданнями морально-етичного виховання є розвиток вольових якостей здобувачів вищої освіти, формування здібностей до критичного осмислення своїх сильних і слабких сторін як особистості, виховання вміння переживати екстремальні та стресові ситуації у житті.
3. Сімейне виховання:
Базовий принцип сімейного виховання – це моральні основи життя сім'ї, стосунки поколінь, закони подружньої вірності, піклування про дітей, любов до батьків. Завдання сімейного виховання полягають у формуванні культури взаємин між учасниками освітнього процесу, формування сімейних цінностей, готовність захищати слабших, турбуватися про оточуючих.
4. Трудове та екологічне виховання:
Базовий принцип – трудове виховання повинно буди спрямоване
на формування працелюбної особистості, виховання свідомої життєвої потреби до трудової активності і ініціативи, формування екологічної культури студентів як форми регуляції взаємодії людини з природою, формування цілісного відношення до природи, людей, власного здоров'я. Основними завданнями є виховання дисциплінованості, організованості, бережливого ставлення до природних багатств, оволодіння студентами нормами екологічно грамотної поведінки.
5. Фізичне виховання та формування здорового способу життя:
Базовий принцип – захист здоров'я студентської молоді шляхом проведення інформаційно-профілактичних заходів щодо попередження споживання пива і слабоалкогольних напоїв, куріння тютюнових виробів та формування навичок здорового способу життя. Основні завдання – формування навичок подолання психологічної та фізичної втоми, створення умов для повноцінного відпочинку, формування вміння відпочивати, вироблення навичок фізичного самовдосконалення.
6. Робота з батьками
Науково-педагогічні працівники Морського інституту багато уваги приділяють роботі з батьками. Вони залучають батьків до проведення свят для здобувачів, ведуть з ними різноманітну співпрацю. Куратори перших курсів систематично проводять зустрічі з батьками студентів.
Згідно з планом виховної роботи затвердженим наказом ректора від 04.09.2020р.№ 113-д.
В 2019/2020 роках у Морському інституті проведено:
- традиційне свято урочистої Посвяти першокурсників здобувачів вищої освіти Морського інституту;
- здобувачі вищої освіти перших курсів ознайомлені зі структурою, історією, традиціями Морського інституту;
- проведено анкетування здобувачів вищої освіти з метою з'ясування причин труднощів, які виникли у процесі адаптації до навчання та спілкування з науково-педагогічними працівниками;
- організовано роботу по відзначенню: Дня знань; Дня міста; Дня працівника освіти; Дня захисника Вітчизни; Дня студента;Нового року; Міжнародного жіночого дня; Дня пам'яті та примирення; День Перемоги;
- організовано для здобувачів вищої освіти курс бесід з національного виховання на теми: «Молодіжний патріотизм як пробудження і витворення історичної свідомості» та «Україна нескорена»;
- проведено екскурсію в краєзнавчий музей для здобувачів вищої освіти першого курсу;
- проведено декади фізики і математики;
- проведено тематичні бесіди з метою формування світоглядних позицій і громадської свідомості здобувачів вищої освіти;

- проведено роз'яснювальну роботу про соціальні корені злочинності та корупції, спрямовувати діяльність здобувачів вищої освіти на дотримання дисципліни, норм моралі, прав і свобод людини;
- організована участь здобувачів освіти у акціях по благоустрою приміщень Морського інституту та прилеглих територій;
- проведено цикл бесід «Паління та здоров'я майбутніх дітей»,
«Попередження венеричних хвороб серед молоді»;
- проведені бесіди з нагоди Міжнародного Дня сім'ї на теми «Сім'я як матриця людської особистості: сучасні тенденції розвитку»,
«Здорова сім'я – міцне суспільство», «Соціальні та психологічні проблеми молодих сімей».
На усіх кафедрах Морського інституту проводиться робота над науковими темами. За результатами наукових досліджень науково- педагогічні працівники Морського інституту підготували на надрукували наукові статті та тези доповідей.
Науково-педагогічні працівники Морського інституту згідно графіку пройшли планове підвищення кваліфікації та стажування.
Професор кафедри підготовки морських фахівців, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи к.т.н. Короленко О.В. завершив роботу у докторантурі, завідувач кафедри гуманітарної підготовки к.п.н. доцент Веніг Н.М. продовжує працювати над докторською дисертацією. Доцент кафедри підготовки морських фахівців П'ятаков В.Е. навчається в аспірантурі Національного університету «Одеська морська академія», викладач кафедри гуманітарної підготовки Мельниченко А.В. – у аспірантурі Херсонського державного університету.
Перший проректор, професор кафедри підготовки морських фахівців Сокол І.В. виступив офіційним опонентом дисертаційного дослідження Ліпшиць Л.В. «Формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Спеціалізованій раді К 67.051.02.
Професора кафедри підготовки морських фахівців Скороходова В.А. було призначено головою Державної екзаменаційної комісії у Інституті автоматики та електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

РОЗДІЛ 7.
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Адміністративно-господарський відділ як структурний підрозділ Морського інституту , проводить роботи, які спрямовані на створення і утримання матеріально-технічної бази в належному експлуатаційному стані для створення необхідних умов навчальної та наукової діяльності для здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників і співробітників, забезпечення утримання приміщень та прилеглої території в належному санітарно-гігієнічному стані, своєчасне проведення ремонтно-будівельних робіт та забезпечення безперебійної роботи Морського інституту в цілому.
Адміністративно-господарський відділ за поточний рік виконала немало робіт, які були направлені на удосконалення матеріально- технічної бази Морського інституту та її структурних підрозділів, на поліпшення стану будівель та споруд, на забезпечення всім необхідним для ефективного освітнього процесу, а саме:
- була виконана перевірка готовності Морського інституту та її структурних підрозділів до нового навчального року; готовність кафедр, кабінетів, лабораторій, відділів та відділень;
- обладнані спеціалізовані аудиторії, лабораторії та кабінети на кафедрах і відділені професійної підготовки Морського інституту: спеціалізований кабінет природничих дисциплін; спеціалізований кабінет інформаційних технологій; спеціалізований кабінет інженерної підготовки; спеціалізований кабінет вищої математики та механіки; спеціалізований кабінет природничих дисциплін; спеціалізований кабінет термо- і гідродинаміки; спеціалізований кабінет «Maritime English»; спеціалізований кабінет «Охорона судна»; лабораторія суднових автоматизованих електроприводів; лабораторія технічної експлуатації електрообладнання та автоматики суден;
- проводилась закупівля комплектів меблів для оздоблення для кафедр, лабораторій, кабінетів та аудиторій;
- проводились роботи з покращення умов праці науково- педагогічних працівників і співробітників Морського інституту: закупалася кліматична техніка, необхідні канцелярські прилади, меблі та м'який інвентар, технічні засоби, прилади, спецодяг, господарський інвентар;
- для покращення умов освітнього процесу проводилась закупівля меблів, мультимедійних пристроїв, інструментів та приладів для проведення практичних занять;

Ректор 

Е.М. П'ятаков

ДОДАТОК
ВІДОМОСТІ
про якісний склад групи забезпечення спеціальності 271 Річковий та морський транспорт

Якісний склад групи забезпечення спеціальності 271 Річковий та морський транспорт

№, п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

 

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту*

Науковий ступінь,

шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або категорія, педагогічне звання

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки**

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

1

Одінцов

Валентин

Володимирович

завідувач кафедри, професор

Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської, 1960 р., фізика і основи виробництва, вчитель фізики і основ виробництва

к.т.н., 01.04.07 – Фізика твердого тіла; Отримання і фізичні властивості додекаборидів металів зі структурою типу UB12; доцент кафедри фізики;

д.ф.-м.н., 01.04.07 – Фізика твердого тіла; Механізм електро- та теплопереносу в тугоплавких боридах рідкісноземельних металів з каркасною структурою; професор кафедри фізики

Фізика (54 год.)

 

Херсонський національний технічний університет; Свідоцтво про підвищення кваліфікації; енергетика, електротехніка і фізика; 2014 р.

1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16

2

Ісаєв Євген Олексійович

завідувач кафедри, професор

Одеський політехнічний інститут, 1966 р., автоматика і телемеханіка

к.т.н., 05.198 – Автоматизація виробничих процесів в гірничій промисловості; Розробка і дослідження алгоритму оптимальності процесу окомковання з метою автоматизації чашевих окомкавачів; доцент кафедри електротехнічних дисциплін;

д.т.н., 05.16.02 – Металургія чорних металів; Розвиток наукових основ процесу окомковання тонкоподрібнених матеріалів і розробка методу його інтенсифікації; професор кафедри автоматизації виробничих процесів

Теорія автоматичного управління (32 год.)

Працює з вересня 2019р.

2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15

3

П'ятаков

Едуард

Миколайович

ректор, професор

Одеська національна морська академія, 2005 р., судноводіння, магістр судноводіння

к.т.н., 05.22.13 – Навігація та управління рухом; Удосконалення  методів координації  суден при розходженні; професор по кафедрі судноводіння

Міжнародні правила попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки при розходженні суден (22 год.)

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти; Свідоцтво; Соціально-гуманітарна підготовка педагогічних працівників ПНЗ, Організаційно-педагогічна компетентність педагогічних працівників ПНЗ, Соціально- психологічна компетентність педагогічних працівників, Організаційно-методичні засади професійного навчання ПНЗ, Охорона праці та безпека життєдіяльності, Інформаційно-комунікаційні технології в освіті; 07.04.2017 р.

2, 3, 5, 10, 13, 15, 16, 17

4

Ходаков

Віктор

Єгорович

професор

Ростовський-на-Дону інститут сільськогосподарського машинобудування, 1961 р.,

Інженер-механік

к.т.н., 23.12.1969

МТН № 052260

доцент кафедри виробничих процесів; професор кафедри обчислювальної техніки та прикладної математики;

д.т.н.28.06.1991;

Заслужений діяч науки і техніки України –

22.02.2002, посвідчення №101403

Інформаційні технології (18), Суднові комп’ютери та комп’ютерні мережі (18)

Technical university of Varna 11/06/2017

120 yours (4 credits)

1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 15

5

Калуєв

Анатолій Григорович

викладач

Одеське вище інженерне морське училище, 1984 р.,

Інженер-електромеханік

к.т.н. 09.02.2005

доцент кафедри суднових електричних машин та автоматизованих електроприводів

 

 

1, 3,  10, 15, 17

6

Топалов

Валерій

Павлович

професор

Одеське вище морехідне училище, 1956р., судноводіння, інженер-судноводія

к.т.н., 05.22.16 - Судноводіння; Дослідження точності визначення місця судна по радіопеленгах; професор кафедри безпеки і охорони на морі

Управління судном (86)

Працює з 21.11.2018,

наказ № 100-к

2, 3, 4, 10, 13, 16, 17

7

П'ятаков

Владислав

Едуардович

доцент

Вищій навчальний заклад «Херсонський державний морський інститут», 2011р., судноводіння, судноводіння

доцент кафедри судноводіння

Міжнародні морські конвенції (16 год.)

Навігаційні інформаційні системи (18 год.)

Судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах (18 год.)

Навчання в аспірантурі

6, 13, 15, 16, 17

8

Плющ

Олег

Вікторович

доцент

Одеська державна морська академія, 1993 р., Судноводіння на морських шляхах,

судноводій

доцент кафедри судноводіння

Судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах (18 год.)

Присвоєне вчене звання доцента по кафедрі судноводіння, 2017р.

6, 13, 14, 16, 17

9

Харлов

Володимир

Вікторович

доцент

Одеська  державна морська академія, 1998 р., Судноводіння на морських шляхах,

судноводій

доцент кафедри судноводіння

Управління судном (86 год.)

Присвоєне вчене звання доцента по кафедрі судноводіння, 2017р.

6, 13, 14, 16, 17

10

Штанченко Олександр Володимирович

викладач

Одеське вище інженерне морське училище, 1987, експлуатація суднового електрообладнання, інженер-електромеханік

 

Внутрішньо-судновий зв'язок та сигналізація (18 год.)

Електрообладнання та автоматика транспортного судна  (54 год.)

Суднове високовольтне обладнання (18 год.)

Технічна експлуатація електричного та електронного обладнання транспортного судна (22 год.)

Технічне обслуговування та ремонт суднового побутового електрообладнання(22 год.)

Суднові технічні засоби навігації та зовнішнього зв’язку (18 год.)

Одеська національна морська академія, Свідоцтво; 1.Національні вимоги та вимоги Міжнародних конвенцій, Угод й Класифікаційних товариств, 2.Суднові джерела та перетворювачі електроенергії й електроприводи, 3.Системи автоматизації суднових електростанцій, 4.Суднові електронні системи автоматичного управління, 5.Автоматизовані електроприводи стернових пристроїв, 6.Суднові комп’ютерні локальні мережі і ПК, 7.Апаратура ГМЗЛБ, 8.Електронавігаційні й радіонавігаційні прилади, 9.Суднові електрогідравлічні системи та механізми, 10.Суднові холодильні установки, 11.Перевірка компетентності; 21.11.2014 р.

6, 13, 14, 16, 17

Показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника
(відповідно до пункту 30 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти)

1. Одінцов Валентин Володимирович

Пункт 1
1. Odintsov V.V. Influence of the Cristalfele Strukture on the methanikal Properties of Dodecaborides of Rare - Earth Metals and zirkanium / O.V. Korin // Mate rials Scince. – New York. – V. 51. – issure 4, – 2016, junuary. – P. 576 – 582.
Пункт 3
1. Одінцов В.В. Особливості моделювання суднових холодильних установок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Херсон, 2014. – 147с.
2. Одінцов В.В. Особливості навчання і виховання морських фахівців (монографія) – Херсон: Грінь Д.С., 1995. – 65с.
Пункт 4
1. Наукове керівництво – Мойсеенко Л.Л. Электрофизические свойства додекаборидных фаз редкоземельных металлов. (Дисертація кандидата фізико-математичних наук. – Київ, 1981).
Пункт 7
1. Експерна рада Міністерства освіти і науки України «Фізика» з 2010 по 2018 рр.
Пункт 8
1. Член редколегії журналу - Інформаційні технології в освіті (категорія «В») – Сopernicus, Херсон, з 2014р.
Пункт 10
1. відповідальний секретар приймальної комісії (1973р.);
2. декан факультету (1973 – 1976 рр.);
3. проректор з науково – дослідницької роботи (1987 – 1998 рр.).
Пункт 11
1. Член спеціалізованої вченої ради Д19.01.02 при Херсонському індустріальному інституті та ХНТУ (1995 – 1997 рр.).
Пункт 13
1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізика» / В.В. Одінцов. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2019. – 86 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Фізика» / В.В. Одінцов. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2019. – 176 с.
3. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Фізика» / В.В. Одінцов. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2019. – 130 с.
Пункт 14
Керівництво студентським науково-дослідним гуртком «Новітні материали сучасного судна».
Пункт 15
1.Одінцов В.В. Суднові дизельні установки. – Київ: Херсонська міська друкарня, 1992. –57с.
2. Одинцов В.В. Изучение прочностных характеристик тугоплавких металлов для использования в редукторах судовых генераторных систем / Е.В. Корень // SWorld. Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education. – June, 2013.
3. Одинцов В.В. Электронный спектр и физические характеристики судових холодильных установок при использовании их в различных климатических условиях/ Ю.М. Горячев, Ю.Б. Падерно // В кн.: Морская практика. – О.: Ольвия-издат, 1991. – С. 29-36.
4. Одинцов В.В Информационно – коммуникативные технологии в научно – исследовательской деятельности судовых специалистов / Е.В. Корень // SWorld. Perspective innovations in science, education, production and transport. – December, 2013.
5. Одинцов В.В. Прочностные характеристики гребного вала танкерного судна / В.Л. Алексенко, А.В. Букетов, Е.В. Корень, В.О. Скирденко // Печатное слово. – №17. – 2011. – С. 25 – 28.
Пункт 16
Є членом професійної спілки робітників морського транспорту України.

2. Ісаєв Євген Олексійович

Пункт 2
1. Исаев Е.А. Визначення кількості дубльованих дослідів при дослідженні міцності епоксикомпозитного з'єднання деталей машин / О. І. Скирденко, В. Д. Михайлик, А. П. Бень // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. - 2011. - № 2. - С. 278-283.
2. Исаев Е.А. Применение нечетких регуляторов в судовых системах подготовки топлива / Е.А. Исаев, А.Л. Симаненков // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. - 2014. - № 4 (1) - С. 49 - 57.
3. Исаев Е.А. Аналіз систем нечіткого керування судновими електроенергетичними комплексами на прикладі автоматичних регуляторів температури / Є.О. Ісаєв, А.Л. Сіманенков // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. - 2013. - № 2 (9) - С. 35 - 40.
4. Ісаєв Є.О. Оцінювання достовірності контролю діагностичних характеристик суднових ДВЗ / Є.О. Ісаєв, А.Л. Сіманенков // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. - 2014. - № 2 (11) - С. 47-54.
5. Исаев Е.А. Создание благоприятной санитарно-гигиенической обстановки судна за счет улучшения технологии сжигания топлива / Е. А. Исаев, С. Е. Селиванов, В. Д. Михайлик // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. - 2013. - № 2. - С. 140-145.

Пункт 3
1. Исаев Е. А. Основы теории автоматического управления: учебное пособие по практической подготовке на судах кадетов-электромехаников / Е. А. Исаев, И. Е. Чернецкая; Херсонская государственная морская академия. - 2-е изд., перераб. и доп. - Херсон: ХГМА, 2013. - 252 с.
2. Исаев Е. А. Электрооборудование судов: учебное пособие по практической подготовке на судах кадетов-электромехаников в 3-х ч. Ч.3 / В. В. Миронов [и др.]; Херсонская государственная морская академия. - Херсон: ХГМА, 2012. - 204 с.
3. Исаев Е. А. Электрооборудование судов: учебное пособие по практической подготовке на судах кадетов-электромехаников в 3-х ч. Ч.1 / В. В. Миронов [и др.]; Херсонская государственная морская академия. - Херсон: ХГМА, 2011. - 304 с.
4. Исаев Е. А. Электрооборудование судов: учебное пособие по практической подготовке на судах кадетов-электромехаников в 3-х ч. Ч.2 / В. В. Миронов [и др.]; Херсонская государственная морская академия. - Херсон: ХГМА, 2012. - 204 с.

Пункт 4
1. Наукове керівництво – Наговський Д.А. Автоматизована система керування гранулоутворенням при огрудкуванні сипучих матеріалів. (Дисертація кандидата технічних наук. – Херсон, 2008).

Пункт 8
1. Член редколегії журналу - Науковий вісник Херсонської державної морської академії: науковий журнал, Херсон, з 2010р.

Пункт 9
1. Підготовка до ІІ етапу ІV Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. – призове місце (27.03.2014р., Новокаховський приладобудівний технікум)

Пункт 10
1. Завідувач кафедри експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики (ХДМА) – 2010-2014 р.р.

Пункт 12
1. Способ управления процессом окомкования сыпучих материалов. Патент України на винахід № 2274664, заявка № 2003127788/02 від 15.2003, опубл. 20.04.2006, Бюл. № 11.
2. Способ управления процессом окомкования сыпучих тонкоизмельченных материалов. Патент України на винахід № 2322519, заявка № 2006106079/02 від 26.02.2006, опубл. 20.04.2008, Бюл. № 11.

Пункт 13
1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія автоматичного управління» / Є.О. Ісаєв. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2019. – 54 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного управління» / Є.О. Ісаєв. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2019. – 120 с.
3. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Теорія автоматичного управління» / Є.О. Ісаєв. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2019. – 116 с.

Пункт 15
1. Исаев Е.А. Проблеми розвитку та особливості проектування енергетичних установок і допоміжного обладнання для транспортних систем / Е.А. Исаев, О.П. Завальнюк, И.И. Шумиский // Проблеми експлуатації енергетичних установок і допоміжного обладнання на транспорті (СЕУТТОО – 2013). – ХДМА. – 2013. – С. 241-243.
2. Исаев Е.А. Проблема експлуатації суднових цифрових регуляторів / Є.О. Ісаєв, А.Л. Сіманенков // Электротехнические и электромеханические системы: Материалы 1-й Крымской студенческой научно-технической конференции. – Севастополь:СевНТУ, 15-17 квітня 2014. - С.19-20.
3. Исаев Е.А. Проблеми експлуатації енергетичних установок і допоміжного обладнання на транспорті / Е.А. Исаев, Г.Г. Дощенко, А.Л. Симаненков // Проблеми експлуатації енергетичних установок і допоміжного обладнання на транспорті (СЕУТТОО – 2013). – ХДМА. – 2013. – С. 47.
4. Исаев Е.А. Разработка САР напряжения синхронного генератора современных судов морского базирования / Е. А. Исаев, С.А. Силла // Материалы XIV МНТК «Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации». - 2018. – С. 244-247.
5. Исаев Е. А. Динамика уплотнения элементарного объема сыпучего материала / Е. А. Исаев // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. - 2014. - № 1. - С. 176-183.
6. Исаев Е.А. Математическая модель гранулообразования увлажнённого пылеобразующего материала / Е.А. Исаев, В Е. Леонов, Д.А. Наговский, А.В. Букетов // Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". – Луцьк. - 2012. - Випуск №38. – С. 71-75.
7. Исаев Е. А. Разработка и исследование системы автоматического управления барабанным окомкователем / Е. А. Исаев, И. Е. Чернецкая // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. - 2016. - № 1. - С. 157-164.
8. Исаев Е.А. Способ управления скоростью вращения барабанного окомкователя на основе многозонной импульсной модуляции / Е. А. Исаев, И. Е. Чернецкая, Д. А. Наговский // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. - 2011. - № 2. - С. 334-343.

3. П'ятаков Едуард Миколайович

Пункт 2
1. Пятаков Э.Н. Зависимость форм относительной траектории расхождения от истинной траектории судна уклонением вправо/ Пятаков Э.Н. // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2018): Матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф., 29-31 травня. 2018 – Херсон: ХДМА, 2018. – C. 131–135.
2. Пятаков Э.Н. Согласование маневров расхождения нескольких судов / Э.Н. Пятаков, В.Э. Пятаков., К.Я. Станкевич // Судовождение: Сб. научн. трудов./ НУ «ОМА», Вып. 28. – Одесса: «ИздатИнформ», 2018. - С. 152-159.
3. Э.Н. Пятаков. Оценка эффективности парных стратегий расходящихся судов / Э.Н.Пятаков, С.И. Заичко // Судовождение: Сб. научн. трудов.Онма. Одеса: ОНМА, 2008. – C. 166-171.
4. Э.Н. Пятаков. Определение угрозы ситуационного возмущения при опасном сближении судов / Э.Н.Пятаков, С.И. Заичко // Судовождение: Сб. научн. трудов.Онма. Одеса: ОНМА, 2011. – C. 52-63.
5. Э.Н. Пятаков. Формирование полной стратегии расхождения судов / Э.Н.Пятаков, ТЮ Омельченко// Автоматизация судовых технических средств: научно-технический сборник–2017.–Вып. 23.–Одесса: НУ" ОМА".–112 с.
6. Э.Н. Пятаков. Определение областей взаимных обязанностей судов при опасном сближении / Э.Н.Пятаков, СВ Копанский// Судовождение –2016.–№26.–Одесса: ОНМА.– 137-143 с.
Пункт 3
1. Пятаков Э.Н. Взаимодействие судов при расхождении для предупреждения столкновения / Пятаков Э.Н., Бужбецкий Р.Ю., Бурма- ка И.А., Булгаков А.Ю. – Херсон: Гринь Д.С., 2015. – 312 с.
2. Бурмака И.А. Управление судами в ситуации опасного сближе- ния / И.А Бурмака., Э.Н Пятаков., А.Ю. Булгаков - LAP LAMBERT Academic Publishing, – Саарбрюккен (Германия), – 2016. – 585 с.
Пункт 5
Автор проекту Міжнародної Морської Академії Міжнародної Торгівельної Палати з альтернативного дипломування плавскладу
Пункт 10
Ректор Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова.
Пункт 13
1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародні правила попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої прокладки при росходженні суден» / Е.М. П'ятаков. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 26 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні правила попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої прокладки при росходженні суден» / Е.М. П'ятаков.. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2010. – 193 с.
3. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Міжнародні правила попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої прокладки при росходженні суден» / Е.М. П'ятаков.. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 23 с.
Пункт 15
1. Бурмака И.А. Применение областей недопустимых значений параметров движения судов для безопасного расхождения/Бурмака И.А., Пятаков Э. Н. .// Austria - science, Issue: 11, 2018.- С. 34-39.
2. Бурмака И.А. Маневр последовательного расхождения с двумя целями изменением курса и пассивным торможением/Бурмака И.А., Пятаков Э. Н.// East European Science Journal, №5 (33), 2018, part 1. - С. 19 - 25.
3. Пятаков Э.Н. Способ расхождения судна с двумя опасными целями последовательными уклонениями / Пятаков Э.Н., Пятаков В.Э., Петриченко О.А. // Austria - science, Issue: 16, 2018.- С. 44-49.
4. Пятаков Э.Н. Способ определения безопасного маневра расхождения судна изменением курса в ситуации опасного сближения с двумя целями/ Э.Н. Пятаков, В.Э. Пятаков, Т.Ю. Омельченко//.// Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(18), Issue: 158, 2018.- С. 72-76.
Пункт 16
1. Координатор «Проекту сприяння» реалізації створення транзитного водного шляху Даугава-Дніпр» Українського Національного Комітету Міжнародної Торгівельної Палати.
2. Український Національний Комітет Міжнародної Торгівельної Палати Віце-президент з питань морського та річкового транспорту і морської освіти.
3. Координатор проекту Міжнародної Морської Академії Міжнародної Торгівельної Палати.
4. Член Комісії з Транспорту та Логістики Міжнародної Торгівельної Палати (The World Business Organization). Париж.
5. Голова Морської Адміністративної Комісії Українського Національного Комітету Міжнародної Торгівельної Палати.
Пункт 17
Досвід роботи – 13 років

4. Скороходов Вадим Анатолійович

Пункт 3
1. Формування у студентів компетентностей роботи в команді (розділ колективної монографії) / Менеджмент ХХІ століття: глобальні виклики: [монографія] / за ред.. І.А.Маркіної – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. - с. 530-536
2. Коучинг в системе вузовского образования- (раздел коллективной моногрфии)/ Новые развивающие технологии педагогической практики: коллективная монография -Ульяновск: Зебра, 2016. –с.242-256
Пункт 4
1. Науковий керівник здобувача Худякової Ірини Марківни тема дисертаційного дослідження «Науково-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів з геоінформатики». Захист 19.12.2012 р. на засіданні Вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України.
Пункт 10
Проректор з науково-педагочіної роботи ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова».
Пункт 13
1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Автоматизовані гребні електричні установки» / В.А. Скороходов. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2019. – 86 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизовані гребні електричні установки» / В.А. Скороходов. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 156 с.
3. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Автоматизовані комплекси судноводіння» / В.А. Скороходов. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 40 с.
Пункт 15
1. Судостроитель. Ученый. Писатель./ В кн.: Миссия жизни: коллективное інтерв'ю /Ред. совет А.С Геращенко, В.С. Голозубов, В.Т. Кузьменко и др. – Николаев: Иллион, 2017. – с. 253-260.
2. Інноваційні підходи до управління закладом вищої освіти шляхом формування організаційної культури та психологічного мікроклімату/ «ПРОБЛЕМИ ІНОВАЦІЙНО-ІНВЕСТАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» Науково-практичний журнал 15/2018 – К.: Міленіум, 2018. – с. 87-95.
3. Васляевские традиции в образовании/ В кн.: Владимир Васляев: Серия «Одаренные мудростью»/Рук.инициат.гр. А.С.Геращенко.- Николаев; Изд-во: Шамрай П.Н., 2014. –c. 222 – 228.
4. Вдосконалення професійного навчання шляхом євроінтеграції освіти/ Миколаїв: Вид.во «Іліон», 2014. – 38 с.
5. Концепції та інструменти соціальної відповідальності менеджменту/ Науковий історико-філософський журнал «Університет» №3 2014, - с. 27- 32.
Пункт 17
Досвід роботи – 40 років.

5. Топалов Валерій Павлович

Пункт 2
1. Топалов В.П. К проблеме человеческого фактора в судоходстве / В.П. Топалов, В.Г. Торский, Ю.В. Торский // Судовождение. – 2004. – Вып. 8. – C. 94-102.
2. Топалов В. П. Обоснование решений по управлению эксплуатацией судна в условиях неопределенности / В. П. Топалов, В. Г. Торский, В. В. Торский // Судовождение. - 2015. - Вып. 25. - С. 146-153 .
3. Топалов В. П. К оценке эффективности несения вахты на мостике судна / В. П. Топалов, В. Г. Торский, В. В. Торский // Судовождение. - 2014. - Вып. 24. - С. 156-163.
4. Топалов В. П. О надежности функционирования системы "судоводитель - навигационный комплекс" / В. П. Топалов, В. Г. Торский, В.В. Торский // Судовождение. - 2013. - Вып. 22. - С. 211-226.
5. Топалов В. П. К вопросу экономической оценки надежности судовождения / В. П. Топалов, В. Г. Торский, В. В. Торский // Судовождение. - 2017. - Вып. 27. - С. 209-217.
Пункт 3
Человеческий фактор в судоходстве / В. П. Топалов, В. Г. Торский. - Одесса : Астропринт, 2015. - 242 с.
Пункт 4
1. Науковий керівник здобувача Герасимова Олександра Сергійовича. Тема дисертаційного дослідження «Використання інформаційного підходу до рішення задач оцінки і підвищення навігаційної безпеки судноводіння». Захист 29,12,1987 р. на засіданні Вченої ради К 101.01.01 в Одеському вищому інженерно-морському училищі.
Пункт 10
1. Начальник кафедри Планування і організації роботи морського транспорту Одеського вищого інженерно-морського училища (1980-1990 р.р.).
Пункт 13
1. Уроки морских аварий: практическое пособие / В. П. Топалов; Одесская национальная морская академия. - Одесса: Астропринт, 2015. - 336 с.
2. Оценка риска при эксплуатации судов: нормативно-технический материал / В. П. Топалов, В. Г. Торский ; Министерство образования и науки Украины. ИЦК Одесской национальной морской академии. Отделение МОРСКОГО ИНСТИТУТА Великобритании в Украине(Морской ин-т Украины)). - Одесса : Астропринт, 2014. - 128 с.
3. Риски в судоходстве: учебное пособие / В. П. Топалов, В. Г. Торский. - Одесса : Астропринт, 2015. – 367.
Пункт 16
Є членом професійної спілки транспортників.
Пункт 17
Досвід роботи – 15 років.

6. П'ятаков Владислав Едуардович

Пункт 6
Проведення навчальних занять із судноводіння англійською мовою в обсязі 70 годин на рік.
Пункт 13
1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Навігаційно інформаційні системи» / В.Е.П'ятаков – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 11с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Навігаційно інформаційні системи» / В.Е.П'ятаков – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 32 с.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Навігаційно інформаційні системи» / В.Е.П'ятаков – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2018. –22 с.
Пункт 15
1. Пятаков В.Э. Выбор маневра расхождения судна с двумя целями / Пятаков В.Э. // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2018): Матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф., 29-31 травня. 2018 – Херсон: ХДМА, 2018. – C. 135–139.
2. Пятаков В.Э. Маневр расхождения судна с двумя опасными целями / Пятаков В.Э., Петриченко О.А., Калюжный В.В // Автоматизация судовых технических средств: науч. -техн. сб. – 2018. – № 24– С. 81-88.
3. Пятаков Э. Н. Согласование маневров расхождения нескольких судов / Пятаков Э. Н., Пятаков. В.Э., Станкевич К.Я. // Судовождение: Сб. научн. трудов./ НУ «ОМА», Вып. 28. – Одесса: «ИздатИнформ», 2018 - С. 152-159.
4. Пятаков Э.Н. Способ расхождения судна с двумя опасными целями последовательными уклонениями / Пятаков Э.Н., Пятаков В.Э., Петриченко О.А. // Austria - science, Issue: 16, 2018.- С. 44-49.
5. Пятаков Э.Н. Способ определения безопасного маневра расхождения судна изменением курса в ситуации опасного сближения с двумя целями/ Э.Н. Пятаков, В.Э. Пятаков, Т.Ю. Омельченко//.// Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(18), Issue: 158, 2018.- С. 72-76.
Пункт 16
Є членом професійної спілки транспортників.
Пункт 17
Досвід роботи – 13 років.

7. Плющ Олег Вікторович

Пункт 6
Проведення навчальних занять із судноводіння англійською мовою в обсязі 70 годин на рік.
Пункт 13
1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах» / О.В. Плющ. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 54 ст.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах» / О.В. Плющ. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 74с.
3. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах» / О.В.Плющ. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 90 ст.
Пункт 14
Керівництво студентським гуртком «Морехідна практика».
Пункт 16
Є членом професійної спілки транспортників.
Пункт 17
Досвід роботи – 15 років.

8. Харлов Володимир Вікторович

Пункт 6
Проведення навчальних занять із судноводіння англійською мовою в обсязі 50 годин на рік.
Пункт 13
1. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Управління судном» / розроб. В.В. Харлов. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2016. – 21 ст.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Управління судном» / розроб. В.В. Харлов. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2016. – 20 ст.
3. Практикум з дисципліни «Управління судном» / розроб. В.В. Харлов. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 90 ст.
Пункт 14
Керівництво студентським гуртком «Морехід».
Пункт 16
Є членом професійної спілки транспортників.
Пункт 17
Досвід роботи – 19 років.
9. Штанченко Олександр Володимирович
Пункт 6
Проведення навчальних занять із суднового електромеханіка англійською мовою в обсязі 70 годин на рік.
Пункт 13
1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Суднове високовольтне обладнання» / О.В. Штанченко. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2016. – 42 ст.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Електрообладнання суден» / О.В. Штанченко. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 96 ст.
3. Практикум з дисципліни «Електрообладнання та автоматика транспортного судна» / О.В. Штанченко. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 84 ст.
Пункт 14
Керівництво студентським гуртком «Електромеханік судна».
Пункт 16
Є членом професійної спілки транспортників.
Пункт 17
Досвід роботи – 38 років.

 

Назваположення

Датазатвердження

Протоколвченоїради

ПоложенняпроВченураду

27.09.2016

1

ПоложенняпроКонференціютрудовогоколективу

27.09.2016

1

Типовеположенняпрокафедру

27.09.2016

1

Положенняпропаспорткафедри

24.11.2016

2

Положенняпрофакультет

24.11.2016

2

Положенняпропроведенняконкурсноговідборупри заміщеннівакантнихпосад науково-

педагогічних працівників та укладання з нимитрудовихдоговорів(контрактів)

24.11.2016

2

Положенняпровідділметодичноїроботиіпрактик

15.12.2016

3

Положення про навчально-методичний комплексдисципліни

15.12.2016

3

Положення про організацію самостійної роботистудентів

15.12.2016

3

Положенняпроплануваннятаоблікроботи

науково-педагогічнихпрацівників

15.12.2016

3

Положення про організацію наукової, науково-технічноїтаінноваційноїдіяльності

26.01.2017

4

Положенняпропідвищеннякваліфікаціїта

стажуваннянауково-педагогічнихпрацівників

26.01.2017

4

Положення про організацію тапроведенняпрактикистудентів

26.01.2017

4

Положенняпронавчальнийвідділ

26.01.2017

4

Положенняпроректорат

30.03.2017

5

Положенняпроректорськийконтрользнань

здобувачіввищоїосвіти

 

08.09.2017

 

1

Положення про порядок вільного виборунавчальнихдисциплінздобувачамивищоїосвіти

08.09.2017

1

Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу(із

змінамитадоповненнями)

14.12.2017

3

Положенняпрокритеріїоцінюваннязнань

14.12.2017

3

 

здобувачіввищоїосвіти(іззмінами)

 

 

 

Положенняпропіслядипломнуосвіту

14.12.2017

3

 

Положенняпростудентськесамоврядування

14.12.2017

3

 

Положення про оцінювання залишкових знаньздобувачівосвіти уформікомплекснихконтрольнихробітз навчальнихдисциплін

14.12.2017

3

 

Положення про уповноважену особу щодозабезпеченняпротидіїкорупціїтазапобіганняхабарництву

14.12.2017

3

 

Положенняпроакадемічнудоброчесність

29.03.2018

5

 

Положення про комісію з питань академічноїдоброчесності

29.03.2018

5

 

Положення про планування, проведення таоцінюваннявідкритихзанятьвикладачів

29.03.2018

5

 

ПоложенняпропорядокповторноговивченнянавчальнихдисциплінвумовахECTS

29.06.2018

7

 

Положенняпрокуратораакадемічноїгрупи

здобувачіввищоїосвіти

04.09.2018

1

 

Положенняпросистемувнутришнього

забезпеченняякостіосвітньоїдіяльностітавищоїосвіти

24.10.2018

2

 

Положення про внутришню агенцію із забезпеченняякостівищоїосвіти

24.10.2018

2

 

Положення про визначення рейтингу науково-педагогічнихпрацівників

24.10.2018

2

 

Положенняпропорядокствореннятаорганізаціїроботиекзаменнаційнихкомісій

24.10.2018

2

 

Положенняпровідділперепідготовкита

підвищеннякваліфікаціїфахівцівморськоїіндустрії

21.02.2019

5

 

Положення про індивідуальний навчальний планздобувача вищоїосвіти

03.10.2019

2

 

Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу(із

змінамитадоповненнями)

12.12.19

3