Admiral Ushakov Maritime Institute

Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Абітурієнтові
Студентові
Курси для плавскладу

Кафедра гуманітарної підготовки

Наші цінності

Головна цінність – особистість студента
Наші здобутки – командна робота колектива кафедри
Наш основний принцип - постійне самоудосконалення та розвиток
Наше ставлення до життя – позитив завжди і в усьому
Наш спосіб подолання конфліктних ситуацій – компроміс

Кафедру гуманітарної підготовки створено 17 грудня 2017 року в результаті розділення кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки. Очолила кафедру Стеценко Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент.
З жовтня 2018 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Веніг Наталія Миколаївна.
Блок гуманітарних дисциплін є невід'ємним компонентом сучасної освіти. Адже хороший фахівець - це людина, яка не лише добре орієнтується у своїй професійній галузі, але й вміло оперує поняттями загальнолюдського характеру, вміє висловити свої думки, володіє однією чи кількома іноземними мовами, що відкриває широкі перспективи професійного зростання та успішної морської кар'єри, знається на філософських та соціокультурних аспектах у своїй галузі.
Колектив кафедри гуманітарної підготовки забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін нормативної і варіативної складових навчальних планів денної та заочної форми навчання.

Склад кафедри:

1. Веніг Наталія Миколаївна - завідувач кафедри. кандидат педагогічних наук, доцент.
2. Воскова Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук
3. Одайник Борис Миколайович – кандидат юридичних наук
4. Пірожкова Ірина Вікторівна – викладач
5. Медведєва Вікторія Віталіївна – викладач
6. Мельниченко Анастасія В'ячеславівна - викладач

Місія кафедри

Підготовка кваліфікованих фахівців, таких, що мають високі моральні якості, є конкурентоспроможними на національному та міжнародному ринку праці, ефективно взаємодіють в суспільному, професійному середовищі, мають стійкий попит у працедавців.

Завдання кафедри:

• реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки фахівців річкового та морського транспорту;
• розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки;
• впровадження нових форм, методів і технологій навчання;
• виконання наукових досліджень за профілем кафедри;
• формування наукового та практичного світогляду майбутніх фахівців річкового та морського транспорту через реалізацію компетентністного підходу;
• участь у підвищенні кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

Функції кафедри:

• організація та проведення лекційних, семінарських, практичних та інших видів занять, передбачених навчальним планом;
• організація і контроль самостійної роботи здобувачів вищої морської освіти;
• проведення поточних і семестрових підсумкових контрольних заходів, перевірка якості знань, умінь та навичок майбутніх фахівців річкового та морського транспорту;
• проведення заходів з організації виховної роботи серед здобувачів вищої морської освіти;
• проведення науково-дослідної роботи у відповідності до визначених проблем кафедри та затверджених планом;
• підготовка наукових публікацій, монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, збірників завдань, практикумів, навчально-методичних комплексів та іншої навчальної та науково-методичної літератури;
• рецензування, експертиза, рекомендація до друку монографій, дисертацій, авторефератів, наукових статей та видань тощо;
• надання допомоги педагогічним та науково-педагогічним працівникам в оволодінні педагогічною майстерністю.

Програма розвитку кафедри:

• удосконалення змішаного (online та offline) освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу, підвищення якості викладання дисциплін гуманітарного циклу з метою формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей;
• створення умов для спільної науково-дослідної роботи викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти;
• розвиток системи науково-методичного забезпечення та інформатизації освітнього процесу і наукової діяльності кафедри;
• удосконалення виховної роботи кафедри для професійно-особистісного становлення здобувачів вищої освіти;

Навчально-методична база

За кафедрою закріплені навчальні дисципліни, викладання яких передбачає читання курсу лекцій, проведення семінарських та практичних занять, виконання самостійної роботи та контрольних робіт.

З усіх дисциплін кафедри розроблено робочі навчальні програми з урахуванням вимог національних нормативно-правових документів вищої школи, світового досвіду, які відповідають вимогам Конвенції STCW-78/95 щодо забезпечення належного рівня підготовки фахівців морського та річкового транспорту. Кафедра має повне навчально-методичне забезпечення дисциплін: створено курси лекцій, розроблено плани семінарських і практичних занять, методичні вказівки до їх підготовки, матеріали самостійної роботи для здобувачів вищої освіти. Розробляються навчально-методичні комплекти з дисциплін на освітній платформі Moodle.

Компетентнісний підхід у викладанні дисциплін гуманітарного циклу передбачає вирішення таких основних завдань:

  • розробка компетентнісної моделі майбутнього випускника інституту; визначення цілей навчання і виховання;
  • визначення цілей формування базових (загальноосвітніх), особистісних, загальнокультурних знань з певної гуманітарної дисципліни;
  • спрямованість на реалізацію результатів цілей навчання в рамках окремої дисципліни (або курсу);
  • здійснення системи контролю за окремою дисципліною; розвиток в здобувачів вищої освіти нового типу аналітичного, проектно-конструктивного, науково-дослідного мислення;
  • формування нового діалогічного стилю комунікативної та інтелектуальної діяльності, нових способів соціальної і міжособистісної взаємодій суб'єктів освітнього середовища;
  • організація психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу у ВНЗ.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

1. Історія та культура України
2. Філософія
3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
4. Політологія
5. Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Вибіркові дисципліни кафедри

1. Морське право
Морські нормативні документи
Законодавство морської галузі

2. Соціально - психологічна адаптація до умов роботи на флоті
Соціально – психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах
Соціально – психологічні особливості роботи з багатонаціональним екіпажем

3. Основи економічної теорії для морських фахівців
Економіка морської галузі
Економіка водного транспорту

4. Менеджмент морських ресурсів
Менеджмент персоналу морської галузі
Соціально-психологічні умови управління морським екіпажем

Підручники та навчальні посібники, авторами яких є викладачі кафедри

1.Воскова І.В. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Соціально-психологічна адаптація до умов роботи на флоті» [Електронний ресурс]. – Херсон, 2019.
2.МельниченкоА.В . English practical course for navigators . Англійська мова за професійним спрямуванням»для студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт. (у співавторстві Медведєва В.В.). рекомендовано до друку ВР протокол №3 2019 р: Навчальний посібник / Херсонський Морський Інститут післядипломної освіти ім. Ф. Ф. Ушакова. – Херсон 2018. – 221 с.
3.МельниченкоА.В. Навчально-методичний посібник. Формування професійної іншомовної компетенції у письмовому спілкуванні майбутніх судноводіїв засобами роботи з оригіналами морських суднових документів. – Херсон: МІПО, 2018
4.Пірожкова І.В. Методичний посібник з дисципліни Англійська мова (за професійним спрямуванням) для студентів відділення «Суднові енергетичні установки»
5.Пірожкова І.В. Методичний посібник з дисципліни Англійська мова (за професійним спрямуванням) для викладачів відділення «Суднові енергетичні установки» .

Матеріально-технічна база

Кафедра гуманітарної підготовки забезпечує викладання великого спектру соціо-гуманітарних дисциплін. Науково-педагогічні і педагогічні працівники кафедри в процесі навчально-виховної роботи використовують новітні педагогічні технології та технічні засоби навчання. В аудиторіях, що закріплені за кафедрою, є проєктор та комп'ютер, що сприяє більш якісному засвоєнню знань здобувачами вищої освіти.

Естетичне та художне виховання є невід'ємною частиною навчально-виховної роботи кафедри та сприяє гармонійному розвиткові студентів навчального закладу.

Напрямки наукової роботи

На кафедрі гуманітарної підготовки проводиться робота за науковою темою «Теоретичні та методичні аспекти підготовки морських фахівців до міжкультурної взаємодії в професійній діяльності» за напрямками:
- соціально-психологічна адаптація до умов роботи на флоті;
- формування гуманітарної складової в професійної компетенції майбутнього моряка;
- лінгво - стилістичні основи адаптації студентів в іншомовному середовищі на судні.

Пірожкова І.В. Формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців морських ВЗН як складових міжкультурної комунікації і навчанні іноземної мови.
Напрям: Міжкультурна комунікація.( Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури:Міжнародна науково - практична конференція, м.Одеса, 16-17 серпня 2019 року. - Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019- с.120-123

Пірожкова І.В. Проектна робота як формування складових міжкультурної комунікації у майбутніх фахівців морських ВЗН в навчанні іноземної мови. С.76-79 (Філологія та лінгвістика у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 30-31 серпня 2019р.-Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019.-128с.)

Пірожкова І.В Соціально-комунікаційні аспекти формування професійної міжкультурної комунікації у майбутніх фахівців морських ВНЗ. Всеукраїнська науково-практична конференції «ЛІНГВІСТИЧНІ ОБРІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ», 25-26 червня 2019 року ХДУ.