Admiral Ushakov Maritime Institute

Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Абітурієнтові
Студентові
Курси для плавскладу

Кафедра фундаментальної підготовки

Наукова тематика кафедри:

Кафедру фундаментальної підготовки створено у 2016 році. Вона мала назву «Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки». Очолював кафедру Борчик Євген Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент. В результаті зміни структури інституту, відбулося відокремлення кафедр фундаментальної та гуманітарної підготовки.
Сьогодні кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Одінцов Валентин Володимирович.
Кафедра фундаментальної підготовки забезпечує підготовку бакалаврів річкового та морського транспорту всіх спеціалізацій . Викладачі кафедри є авторами та співавторами навчальних на навчально-методичних посібників, які використовують у своїй педагогічній діяльності; наукових публікацій у фахових виданнях
Колектив кафедри фундаментальної підготовки забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін нормативної складової навчальних планів денної та заочної форми навчання.

Склад кафедри:

Одінцов Валентин Володимирович - завідувач кафедри, доктор .фізико-математичних наук, професор
Ходаков Віктор Єгорович - доктор технічних наук, професор
Дебела Ірина Миколаївна - к.с.-г.н., доцент (сумісник)
Кривенко Сергій Вікторович - кандидат технічних наук, доцент(сумісник)
Шепель Аліна Юріївна - кандидат хімічних наук, доцент
Кулєшова Олена Михайлівна - викладач(сумісник)
Бондарець Тетяна Михайлівна - викладач(сумісник)
Іваненко Сергій Володимирович - викладач

Місія кафедри

Підготовка кваліфікованих фахівців, таких, що мають високі моральні якості, є конкурентоспроможними на національному та міжнародному ринку праці, ефективно взаємодіють в суспільному, професійному середовищі, мають стійкий попит у працедавців.

Завдання кафедри:

• реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки фахівців річкового та морського транспорту;
• розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою фундаментальних дисциплін та інноваційної педагогіки;
• впровадження нових форм, методів і технологій навчання;
• виконання наукових досліджень за профілем кафедри;
• формування наукового та практичного світогляду майбутніх фахівців річкового та морського транспорту через реалізацію компетентністного підходу;
• участь у підвищенні кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

Функції кафедри:

• організація та проведення лекційних, семінарських, практичних та інших видів занять, передбачених навчальним планом;
• організація і контроль самостійної роботи здобувачів вищої морської освіти;
• проведення поточних і семестрових підсумкових контрольних заходів, перевірка якості знань, умінь та навичок майбутніх фахівців річкового та морського транспорту;
• проведення заходів з організації виховної роботи серед здобувачів вищої морської освіти;
• проведення науково-дослідної роботи у відповідності до визначених проблем кафедри та затверджених планом;
• підготовка наукових публікацій, монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, збірників завдань, практикумів, навчально-методичних комплексів та іншої навчальної та науково-методичної літератури;
• рецензування, експертиза, рекомендація до друку монографій, дисертацій, авторефератів, наукових статей та видань тощо;
• надання допомоги педагогічним та науково-педагогічним працівникам в оволодінні педагогічною майстерністю.
Програма розвитку кафедри:
• удосконалення змішаного (online та offline) освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу, підвищення якості викладання фундаментальних дисциплін з метою формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей;
• створення умов для спільної науково-дослідної роботи викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти;
• розвиток системи науково-методичного забезпечення та інформатизації освітнього процесу і наукової діяльності кафедри;
• удосконалення виховної роботи кафедри для професійно-особистісного становлення здобувачів вищої освіти;

Навчально-методична база

За кафедрою закріплені навчальні дисципліни, викладання яких передбачає читання курсу лекцій, проведення практичних занять, виконання самостійної роботи та контрольних робіт.

З усіх дисциплін кафедри розроблено робочі навчальні програми з урахуванням вимог національних нормативно-правових документів вищої школи, світового досвіду, які відповідають вимогам Конвенції STCW-78/95 щодо забезпечення належного рівня підготовки фахівців морського та річкового транспорту. Кафедра має повне навчально-методичне забезпечення дисциплін: створено курси лекцій, розроблено плани семінарських і практичних занять, методичні вказівки до їх підготовки, матеріали самостійної роботи для здобувачів вищої освіти. Розробляються навчально-методичні комплекти з дисциплін на освітній платформі Moodle.

Компетентнісний підхід у викладанні дисциплін природничо – математичного циклу передбачає вирішення таких основних завдань:

 • розробка компетентнісної моделі майбутнього випускника інституту;
 • визначення цілей навчання і виховання;
 • визначення цілей формування базових (загальноосвітніх),
 • особистісних, загальнокультурних знань з певної дисципліни;
 • спрямованість на реалізацію результатів цілей навчання в рамках окремої дисципліни (або курсу);
 • здійснення системи контролю за окремою дисципліною;
 • розвиток в здобувачів вищої освіти нового типу аналітичного, проектно-конструктивного, науково-дослідного мислення; 
 • формування нового діалогічного стилю комунікативної та інтелектуальної діяльності, нових способів соціальної і міжособистісної взаємодій суб'єктів освітнього середовища; 
 • організація психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу у ВНЗ.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

1. Фізика
2. Інформаційні технології
3. Нарисна геометрія та інженерна графіка
4. Екологія та охорона навколишнього середовища
5. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
6. Технічна хімія
7. Технічна хімія та технологія використання робочих речовин
8. Технологія матеріалів
9. Матеріалознавство і технологія матеріалів
10. Теоретична та прикладна механіка
11. Теоретична механіка
12. Прикладна механіка (ТММ, ДМ, опір матеріалів)
13. Гідромеханіка та гідропривід
14. Технічна термодинаміка і теплопередача
15. Основи термодинаміки, теплопередачі, гідромеханіки
16. Суднові комп'ютери та комп'ютерні мережі
17. Фізичне виховання (факультатив)

Вибіркові дисципліни кафедри

1. Технічна хімія та технологія використання робочих речовин
Технологія матеріалів
Матеріалознавство і технологія матеріалів

2. Теоретична та прикладна механіка
Теоретична механіка
Прикладна механіка (ТММ, ДМ, опір матеріалів)

Матеріально-технічна база

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти, Інститут забезпечив викладання дисциплін кафедри навчальними аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, обладнання яких створює передумови для наукової організації праці науково-педагогічних працівників.

Кафедра фундаментальної підготовки забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей інституту. Викладачі кафедри дбають про високий рівень професійної майстерності, працюють над розвитком професійної компетентності, використовують новітні педагогічні технології та технічні засоби навчання.

Кабінети:

 • Вищої математики
 • Нарисної геометрії та інженерної графіки
 • Екологія та охорона навколишнього середовища
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • КАБІНЕТ ФІЗИКИ
 • Теоретична та прикладна механіка
 • Прикладна механіка (ТММ, ДМ, опір матеріалів)
 • Фізика
 • Кабінет комп'ютерних технологій

Напрямки наукової роботи

Науково-дослідна робота в Морському інституті виконується відповідно до зареєстрованої у Державній установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» загальноінститутської науково-дослідної теми «Концепти сталого розвитку морської галузі».

Мета наукового дослідження – вивчення концепцій та розробка рекомендацій з забезпечення сталого розвитку морегосподарського комплексу; розвитку сучасної морської індустрії та освіти; підвищення, удосконалення, реалізація, розробка та впровадження сучасних технологій у морську галузь.

Завідувач кафедри професор Одинцов В.В. є керівником науково-дослідної роботи «Підвищення якості викладання фундаментальних дисциплін у підготовці фахівців морського і річкового транспорту».

Науково - дослідницька робота на кафедрі фундаментальної підготовки проводиться за наступними напрямками:
- оцінка можливостей застосування фізичних моделей до завдань судноводіння;
- моделювання деформування пористих і гранульованих середовищ;
- інформаційні технології прийняття рішень;
- гібридні системи в транспорті.

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри

Ходаков В.Є.

Природно-климатические факторы и социально-экономические системы . Монография/ Херсон : Изд-во ХДМА 2016.-604с.

Ходаков В.Є

Прикладные программы в компьютерных технологиях обработки учетной информации Навчальний посібник / Херсон: Изд-во «Гринь Д.С.», 2017.-152с.

Ходаков В.Є.

Концептуальные основы построения продукционных систем экспертного оценивания социально-экономических систем Наукове фахове видання Проблеми інформаційних технологій.-2018.-№1(023).-С.128-134.

Дебела І.М.

 1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Теоретична механіка»/ розроб. Є.Ю. Борчик, І.М. Дебела. – Херсон: МІПО ім.. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 82 ст.
 2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять здобувачами вищої освіти денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Теоретична механіка»/ розроб. Є.Ю. Борчик, І.М. Дебела. – Херсон: МІПО ім.. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 50 ст.
 3. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Вища математика»/ розроб. Є.Ю. Борчик, І.М. Дебела. – Херсон: МІПО ім.. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 18ст.
 4. Методичні рекомендації до проведення практичних занять здобувачами вищої освіти денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Вища математика»/ розроб. Є.Ю. Борчик, І.М. Дебела. – Херсон: МІПО ім.. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 72 ст.
 5. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Теоретична і прикладна механіка»/ розроб. Є.Ю. Борчик, І.М. Дебела. – Херсон: МІПО ім.. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 33 ст. 2.

Одінцов Валентин Володимирович

 1. Odintsov V.V. Tribological Properties of Dodecaborides of Rare Earth Metals / O.V. Korin // Jounnal of Friction and Weal / V. 39. – 2018. - P. 483 – 486.
 2. Odintsov V.V. Influence of the Cristalfele Strukture on the methanikal Properties of Dodecaborides of Rare - Earth Metals and zirkanium / O.V. Korin // Mate rials Scince. – New York. – V. 51. – issure 4, – 2016, junuary. – P. 576 – 582.
 3. Одінцов В.В. Культорологічна підготовка студентів ВНЗ в інформаційному суспільстві / Т.О. Вінник // Інформаційні технології в освіті. – Вип. 25. – Херсон: ХДУ, 2015 – С. 27 – 38.
 4. Одінцов В.В. Використання інформаційних технологій при вивченні популяційної біології / М.О. Вінник, М.Ю. Полторацький // Проблеми інформаційних технологій. – Херсон.: ХНТУ, 2016. – С. 103 – 111.
 5. Одинцов В.В. Исследование механических свойств наноматериалов додекаборидов редкоземельных металлов / Е.В. Корень // Наукові записки. Серія Проблеми фізико – математичної освіти. – Вип. 10, 2.3. – Кропивницький, 2016 – С. 127 – 131.
 6. Одинцов В. В. Изучение основных механических свойств додекаборидов редкоземельных металлов / В. В. Одинцов, Е. В. Корень, В. О. Скирденко // Вестник Херсонского национального технического университета. - 2014. - № 1. - С. 21-25.
 7. Одинцов В. В. Создание нормальных условий безопасности жизнедеятельности при синтезе и изучении физических свойств додекаборидов редкоземельных металлов / В. В. Одинцов, Е. В. Корень // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Безопасность жизнедеятельности. - 2013. - Вып. 71(1). - С. 175-178.
 8. Одінцов В. В. Структура і фізичні властивості додекаборидів рідкоземельних металів типу UB12 // Вісник ХНТУ . - 2010. - №37. - С. 19 - 23.
 9. Одинцов В.В. Использование низкотемпературных гетероструктурных соеденений А3В5 в датчиках давления / И.Е. Марончук // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 2002. - №6. - С. 38-43.
 10. Одінцов В.В. Фізика твердого тіла. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, Херсон, 2014. – 147с.
 11. Одінцов В.В. Особливості навчання і виховання в педагогічному інституті (монографія) – Херсон: Грінь Д.С., 1995. – 65с.